Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma  14.panta trešo daļu Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Latvijā uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību  saņēmušās personas pienākums ir paziņot Pārvaldei par izmaiņām Fizisko personu reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem un personām, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, kas izdarītas ārvalsts institūcijās (piem., laulības noslēgšana; laulības šķiršana, vārda vai uzvārda maiņa; bērna dzimšana; u.t.t.).

Nepilngadīgam bērnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pārvaldei ziņas par izmaiņām Fizisko personu reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, kas izdarītas ārvalsts institūcijās.

Ziņas sniedzamas 30 dienu laikā pēc Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas personai kļuvušas zināmas.

Nepieciešamie dokumenti:

  1. iesniegums par ziņu aktualizēšanu Fizisko personu reģistrā;
  2. personu apliecinošs dokuments (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
  3. dokuments, kas apliecina ārvalsts institūcijā reģistrēto faktu.

Sniedzot ziņas par laulības noslēgšanu, jāiesniedz laulātā personu apliecinoša dokumenta kopija;

Sniedzot ziņas par bērna dzimšanu, jāiesniedz bērna personu apliecinoša dokumenta kopija (ja tāds ir).

Ārvalsts institūcijas izsniegtajam dokumentam ir jābūt tulkotam latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā un tas tiek iesniegts Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs vai nosūtīts no ārvalstīm) un legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Legalizācija nav nepieciešama  Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs, Šveices Konfederācijā un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas) izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas ir paredzēti izmantošanai Latvijā.

Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti:

  1. nosūtot pa pastu jebkurai PMLP teritoriālajai nodaļai;

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz iesniegumā norādīto adresi.

  1. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, izņemot  personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  2. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas.

Ja dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, dokumentam jāizveido apliecinājums "kopija pareiza", ar norādi, kas to apliecina, un dokumenta kopijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Kā apliecināt dokumentu kopijas.

Svarīgi! Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē:  https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.