Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma nosacījumiem persona sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā:

Personai ir iespējams elektroniski pārliecināties par to, kādas ziņas par viņu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā.

Ja persona Fizisko personu reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, kā arī par personām, kas atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, konstatē kļūdu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kļūda tiktu izlabota.

Šādas tiesības ir arī bērna likumiskajam pārstāvim, ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, un personām, kurām ierobežota rīcībspēja.

Šādos gadījumos personai jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar iesniegumu, kam pievienots dokuments, kurā norādītas pareizās ziņas.