Valsts nodeva par naturalizāciju ir 28,46 euro. No tās atbrīvotas politiski represētās personas, 1. grupas invalīdi, bāreņi, bez vecāku apgādības palikušie bērni, valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs uzņemtās personas.

Valsts nodeva 4,27 euro jāmaksā:

  • trūcīgu ģimeņu locekļiem vai atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām;
  • Valsts nodarbinātības dienestā reģistrētajiem bezdarbniekiem;
  • to ģimeņu locekļiem, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu;
  • vecuma un izdienas pensionāriem;
  • otrās un trešās grupas invalīdiem;
  • valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu klātienes izglītojamiem;
  • valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem.

Bankas rekvizīti:
Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts LV19TREL1060140919600
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu.

Valsts nodevas lielumu reglamentē Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 849 "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai".

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.