Pakalpojums

Summa

Ielūgumu apstiprināšana

 

Par iesniegto pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai

10 EUR

Par pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai, kas iesniegts elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu

5 EUR

 • papildus – par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem

4 EUR

 • papildus – par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam

2 EUR

 • papildus – par katru ielūdzamās personas tiesību uz nodarbinātību pieprasījumu

55 EUR

Precizējumi

 

Par katru precizējumu ielūguma pieprasījumā iekļautajā informācijā, kas veikts saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu

6 EUR

Par papildu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanu vai esošo tiesību uz nodarbinātību precizēšanu

20 EUR

Šengenas vīzas pieprasīšana un pagarināšana

 

Šengenas vīzas pieprasīšana

 • lidostas tranzītvīza (A kategorija)
 • vienotā īstermiņa vīza (C kategorija)
 • vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)
 • bērniem no sešu gadu vecuma, kas ir jaunāki par 12 gadiem.

 

80 EUR

 

40 EUR

Šengenas vīzas pieprasīšana (samazināta valsts nodeva)

 • kultūras, sporta, ārpolitikas un attīstības politikas interešu sekmēšanai

 

35 EUR

Šengenas vīzas pieprasīšana – tikai noteiktām personu grupām, ja Padome pieņēmusi īstenošanas lēmumu saskaņā ar Vīzu kodeksa 25.a panta 5(b) apakšpunktu

120 EUR vai 160 EUR

Šengenas vīzas pieprasīšana AlbānijasArmēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Ziemeļmaķedonijas, Bosnijas un Hercegovinas, Gruzijas, Kaboverdes, Melnkalnes, Moldovas, Serbijas un Ukrainas pilsoņiem

 • vienotā īstermiņa vīza (C kategorija)
 • vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)

35 EUR

Šengenas vīzas pieprasīšana steidzamības kārtībā Baltkrievijas un Ukrainas pilsoņiem

 • vienotā īstermiņa vīza (C kategorija)
 • vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)

70 EUR

Šengenas vīzas pagarināšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

(tikai Migrācijas nodaļā Rīgā (Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3, darbdienās no plkst. 9:00 līdz 15:30) vai teritoriālajās nodaļās Daugavpilī, Jūrmalā, Liepājā, Valmierā un Ventspilī)

 • ja vīzas turētājs ir iesniedzis pierādījumu par nepārvaramiem apstākļiem vai humāniem iemesliem;
 • ja vīzas turētājs ir iesniedzis pierādījumu par nopietniem personīgiem iemesliem

Bez maksas

30 EUR

Nacionālās ilgtermiņa vīzas (D kategorija) pieprasīšana

60 EUR

Nacionālās ilgtermiņa vīzas (D kategorija) pieprasīšana steidzamības kārtībā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (ja pieteikums iesniegts mazāk nekā trīs darbdienas pirms likumīgā uzturēšanās termiņa Latvijā beigām)

120 EUR

   Valsts nodeva samaksājama pirms dokumentu iesniegšanas!

   Ja pieņemts lēmums atteikt ielūguma apstiprināšanu vai vīzas izsniegšanu, iesniegtie dokumenti netiek atdoti un valsts nodeva netiek atmaksāta.

   Maksājuma uzdevumā jānorāda:

   Iemaksas mērķis: VN par (pakalpojuma veids – ielūgums, izsaukums vai vīza) un (pakalpojuma saņēmēja dati – personas/u, par kuru veikta valsts nodevas nomaksa, vārds, uzvārds un dzimšanas dati)
   Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
   Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
   Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

   Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu! 

   Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

   (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.557):

   • saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem; 
   • valsts interesēs. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarotas amatpersonas;
   • Latvijas Republikas valsts tiešās pārvaldes iestāde, pašvaldības dome vai tiesa;
   • ārzemnieka, kurš uzturas Latvijas Republikā sakarā ar zinātnisko sadarbību, un viņa ģimenes locekļu uzaicinātājs;
   • Latvijas Republikas akreditētas izglītības iestādes izglītojamā, kurš ierodas mācīties Latvijas Republikā saskaņā ar apmaiņas programmu, uzaicinātājs;
   • Latvijas Republikas akreditētas izglītības iestādes pedagoga un viņa ģimenes locekļu uzaicinātājs;
   • Latvijas Republikā akreditētas augstākās izglītības iestādes pilna laika studenta, kurš uzņemts studijām maģistra vai doktora programmā vai studiju programmā, kuras noslēgumā students iegūst maģistra grādam pielīdzinātu grādu, uzaicinātājs.
   • Ministru kabineta noteikumos Nr.557 uzskaitītas personu grupas un gadījumi, kad, apstiprinot ielūgumu, ārzemnieka uzaicinātājs ir atbrīvots no valsts nodevas daļas, kas attiecas uz tiesību uz nodarbinātību pieprasīšanu (EUR 55), samaksas un no valsts nodevas samaksas par papildu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanu vai esošo tiesību uz nodarbinātību precizēšanu (EUR 20);
   • ārzemnieka, kurš Latvijā saņēmis vīzu un vēlas saņemt papildu tiesības uz nodarbinātību, uzaicinātājs ir atbrīvots no valsts nodevas daļas, kas attiecas uz ielūguma pieprasījuma iesniegšanu (EUR 10 vai EUR 5), un no valsts nodevas daļas par ielūgumā iekļauto personu (EUR 4) samaksas.

   1) Saskaņā ar Vīzu kodeksu:

   • bērni līdz 6 gadu vecumam,
   • skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un tos pavadoši pedagogi, kuru uzturēšanās ir ar mērķi mācīties vai izglītoties,
   • pētnieki, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) Nr.2016/801 3.panta 2.punktā, kuri ceļo, lai veiktu zinātnisku pētniecību vai piedalītos zinātniskā seminārā vai konferencē;
   • bezpeļņas organizāciju pārstāvji, jaunāki par 25 gadiem, kas piedalās semināros, konferencēs, sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizējušas bezpeļņas organizācijas.

   2) Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 557:

   • saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;
   • valsts interesēs. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarotas amatpersonas;
   • par vīzas ar atzīmi "diplomātiskā vīza" vai "dienesta vīza" pieprasīšanu;
   • par vīzas pieprasīšanu, ja tas saistīts ar humāniem apsvērumiem;
   • Latvijas pilsoņa ģimenes loceklis, kurš kopā ar Latvijas pilsoni pārceļas uz Latvijas Republiku no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas;
   • repatriants, kurš dokumentu iesniegšanas laikā nav Latvijas pilsonis, ja tas izceļojis no Latvijas Republikas līdz 1990.gada 4.maijam vai dzimis ārvalstīs, vai izceļojis no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijis nepilngadīgs, kā arī viņa ģimenes locekļi, ja viņi ieceļo Repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā;
   • latvietis vai lībietis (līvs), vai persona, kurai vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, kā arī viņa laulātais un viņa vai laulātā nepilngadīgie bērni.

   3) Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 675:

   • Eiropas Savienības (arī Latvijas Republikas) dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņa ģimenes loceklis, kas pavada minēto pilsoni vai kopā ar to pārceļas uz Latvijas Republiku no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas.

   4) Saskaņā ar Eiropas Savienības un Albānijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Ziemeļmaķedonijas, Bosnijas un Hercegovinas, Gruzijas, Kaboverdes, Melnkalnes, Moldovas, Serbijas un Ukrainas nolīgumiem par vīzu atvieglotu izsniegšanu:

   • konkrētas personu grupas atradīsiet attiecīgajos Nolīgumos.

   1) Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 557:

   • saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;
   • valsts interesēs. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarotas amatpersonas;
   • par vīzas ar atzīmi "diplomātiskā vīza" vai "dienesta vīza" pieprasīšanu;
   • par vīzas pieprasīšanu, ja tas saistīts ar humāniem apsvērumiem;
   • Latvijas pilsoņa ģimenes loceklis, kurš kopā ar Latvijas pilsoni pārceļas uz Latvijas Republiku no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas;
   • repatriants, kurš dokumentu iesniegšanas laikā nav Latvijas pilsonis, ja tas izceļojis no Latvijas Republikas līdz 1990.gada 4.maijam vai dzimis ārvalstīs, vai izceļojis no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijis nepilngadīgs, kā arī viņa ģimenes locekļi, ja viņi ieceļo Repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā;
   • bērni līdz 16 gadu vecumam;
   • latvietis vai lībietis (līvs), vai persona, kurai vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, kā arī viņa laulātais un viņa vai laulātā nepilngadīgie bērni;
   • ārzemnieks, kurš sniedz palīdzību Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību institūcijām, un viņa ģimenes locekļi;
   • ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas sakarā ar zinātnisko sadarbību, un viņa ģimenes locekļi;
   • Latvijas Republikas akreditētas izglītības iestādes izglītojamais, kurš ierodas mācīties Latvijas Republikā saskaņā ar apmaiņas programmu;
   • Latvijas Republikas akreditētas izglītības iestādes pedagogs un viņa ģimenes locekļi;
   • Latvijas Republikā akreditētas augstākās izglītības iestādes pilna laika students, kurš uzņemts studijām maģistra vai doktora programmā vai studiju programmā, kuras noslēgumā students iegūst maģistra grādam pielīdzinātu grādu.

   2) Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.675:

   • Eiropas Savienības (arī Latvijas Republikas) dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņa ģimenes loceklis, kas pavada minēto pilsoni vai kopā ar to pārceļas uz Latvijas Republiku no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas.