Uzaicinājums ir apliecināts dokuments, kurā uzaicinātājs uzņemas Imigrācijas likumā noteiktās saistības attiecībā uz ārzemnieku, kuru viņš uzaicinājis uzturēties Latvijas Republikā (ar vīzu). 

Fiziskas personas uzaicinājumu var noformēt pie notāra vai Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, savukārt juridiskas personas uzaicinājumu noformē uz uzņēmuma veidlapas.

Uzaicinātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura uzaicina ārzemnieku un uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim, par viņa izbraukšanu no valsts noteiktā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu.

Uzaicinātājs var būt:

 • Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
 • ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;
 • ārzemnieks, kuram ir derīga termiņuzturēšanās atļauja Latvijas Republikā – tikai laulātā vai radinieku līdz otrajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz otrajai pakāpei sānu līnijā uzaicināšanai uz laiku, kas nepārsniedz termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu;
 • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas Latvijas Republikā ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
 • Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde;
 • Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona.

Uzaicinājumā iekļauj:

 • savu vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu;
 • sniedz informāciju par savu nodarbošanos;
 • sniedz ziņas par ārzemnieku: vārds (vārdi) un uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā, valstiskā piederība; dzimums; dzimšanas datums; dzimšanas vieta; dzīvesvietas adrese ārzemēs; nodarbošanās; paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā; uzturēšanās mērķis un laiks Latvijas Republikā; paredzamā vīzas pieprasījuma iesniegšanas vieta;
 • uzaicinātā ārzemnieka ceļošanas dokumenta numuru;
 • apliecinājumu, ka uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim, par viņa izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, segs ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus.

Fiziskās personas uzaicinājums ir derīgs vīzas pieprasīšanai, ja viņa parakstu uz tā ir apliecinājis notārs vai uzaicinātājs uzaicinājumu noformē Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā konsulārās amatpersonas klātbūtnē.

Uzaicinājumā iekļauj:

 • juridiskās personas reģistrācijas numuru;
 • sniedz informāciju par savu nodarbošanos;
 • sniedz ziņas par ārzemnieku: vārds (vārdi) un uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā, valstiskā piederība; dzimums; dzimšanas datums; dzimšanas vieta; dzīvesvietas adrese ārzemēs; nodarbošanās; paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā; uzturēšanās mērķis un laiks Latvijas Republikā; paredzamā vīzas pieprasījuma iesniegšanas vieta;
 • uzaicinātā ārzemnieka ceļošanas dokumenta numuru;
 • apliecinājumu, ka uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim, par viņa izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, segs ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus.

Juridiskā persona uzaicinājumā var norādīt, ka segs ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā vai Latvijas Republikā un citā Šengenas līguma dalībvalsts teritorijā saistītos izdevumus.