Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Naturalizācija

 
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā var uzņemt personu:
 • kura sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • kurai naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas dienā pastāvīgā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos piecus gadus ir bijusi Latvijā, no kuriem kopumā pieļaujams gada pārtraukums, kas nevar būt pēdējā gadā pirms naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas dienas (citas valsts pilsonim vai bezvalstniekam piecu gadu termiņš tiek skaitīts no pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības saņemšanas dienas);
 • kura prot latviešu valodu, zina Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumus, zina valsts himnas tekstu, Latvijas vēstures un kultūras pamatus;
 • kurai ir legāls iztikas avots;
 • kura ir iesniegusi paziņojumu par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības un saņēmušas iepriekšējās pilsonības valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi, vai pilsonības zaudēšanu apliecinošu dokumentu, bet nepilsonis vai bezvalstnieks — apliecinājumu, ka viņš nav citas valsts pilsonis. Šīs prasības neattiecas uz personām, kurām Latvijā piešķirts bēgļa statuss.
Kopā ar vecākiem var naturalizēties arī bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā.
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā netiek uzņemtas personas, kuras:
 • ar savu uzvedību vai darbībām rada draudus Latvijas valsts un sabiedriskai drošībai, valsts demokrātiskajai konstitucionālajai iekārtai, valsts neatkarībai un teritoriālajai neaizskaramībai, tai skaitā, bet ne tikai:
       - vērsušās pret Latvijas Republikas neatkarību, demokrātisko parlamentāro valsts iekārtu vai Latvijā pastāvošo valsts varu,
      - pēc 1990.gada 4.maija paudusi fašisma, šovinisma, nacionālsociālisma, komunisma vai citas totalitārisma idejas vai musinājusi uz nacionālo vai rasu naidu vai nesaticību,
      - ir saistītas ar terorismu vai darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā,
      - ir saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
 • bez Ministru kabineta atļaujas dien kādas citas valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā;
 • pēc 1940.gada 17.jūnija ir izvēlējušās Latvijas Republiku par dzīvesvietu tieši pēc demobilizēšanas no PSRS (Krievijas) bruņotajiem spēkiem vai PSRS (Krievijas) iekšējā karaspēka un līdz dienestā iesaukšanas vai iestāšanās dienai nav pastāvīgi dzīvojušas Latvijā;
 • ir bijušas PSRS vai Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieki, izņemot personas, kuras bijušas tikai PSRS vai Latvijas PSR Valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu vai administratīvi saimnieciskās struktūrvienības darbinieki;
 • Latvijā vai kādā citā valstī ir notiesātas par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas kvalificējams kā noziedzīgs nodarījums arī Latvijā naturalizācijas iesnieguma izskatīšanas laikā. Šis nosacījums neattiecas uz personām, kuras notiesātas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ārvalstī, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīts, ka attiecībā uz šīm personām notiesājošs spriedums ticis pieņemts, neievērojot taisnīgas tiesas vai soda samērīguma principu;
 • pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās pret Latvijas Republiku PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās vai Latvijas komunistu savienībā;
 • nav izpildījušas nodokļu vai kādu citu maksājumu saistības pret Latvijas valsti.
Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtību reglamentē 2013.gada 24.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība".
 
Nepieciešamie dokumenti:
2. personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte, nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
3. apliecinājums par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu (izziņa no darba devēja vai izziņa no bankas par pozitīvu konta atlikumu);
4. 1 fotogrāfija (3x4 cm);
5. dokuments par personas pastāvīgo dzīvesvietu pēdējos 5 gadus Latvijā, ja nepieciešams, vairāki dokumenti, tas ir, :
- izziņa no darba devēja par nodarbinātību;
- dokuments par pabalsta saņemšanu;
- izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par veiktajām iemaksām un saņemtajiem pakalpojumiem;
- izziņa no mācību iestādes;
- pašvaldības amatpersonas apliecinājums par to, ka persona dzīvo attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;
- dokumenti, kas pierāda, ka persona noteiktajā laika posmā veikusi saimnieciskas vai finansiālas darbības Latvijas teritorijā;
6. ja persona ir citas valsts pilsonis, jāiesniedz izziņa par sodāmību (legalizēta ar tulkojumu latviešu valodā), ko izsniegusi un parakstījusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas, vai dokumentāru apliecinājumu, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt;
7. ja vienlaikus ar personu naturalizējas bērni līdz 15 gadu vecumam, papildu jāiesniedz:
- dokuments, kas apliecina bērna pastāvīgo dzīvi Latvijā;
8. dokumentu par valsts nodevas samaksu 28,46 euro apmērā
vai
4,27 euro apmērā:
 • trūcīgu ģimeņu locekļiem vai atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām;
 • Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem;
 • to ģimeņu locekļiem, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu;
 • vecuma un izdienas pensionāriem;
 • otrās un trešās grupas invalīdiem;
 • valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem;
 • valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem.
Valsts nodevas apmēru reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.849 "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai".
 
No valsts nodevas atbrīvotas:
-          politiski represētās personas;
-          1. grupas invalīdi;
-          bāreņi;
-          bez vecāku apgādības palikušie bērni;
-          valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs uzņemtās personas.
Valsts nodevu var samaksāt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā (ar bankas karti) vai jebkurā bankā vai pasta nodaļā.
 
Valsts nodeva jāpārskaita uz zemāk norādīto kontu:
Bankas rekvizīti:
Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts LV19TREL1060140919600
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu.
 
Pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas personai:
1) jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaude.
vai
jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības uz atbrīvojumu no kādas no pārbaudēm
2) ja persona ir iepriekš neminētās valsts pilsonis jāiesniedz paziņojums par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības, vai arī jāsaņem iepriekšējās pilsonības valsts ekspatriācijas atļauja, ja tādu paredz šīs valsts likumi, vai pilsonības zaudēšanu apliecinošu dokumentu (legalizēts ar tulkojumu latviešu valodā). Savukārt, ja Latvijas pilsonībā uzņem Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts pilsoni, Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas, Jaunzēlandes pilsoni vai tādas valsts pilsoni, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu, tad persona ir tiesīga saglabāt attiecīgās valsts pilsonību.
 
3) jāparaksta solījums par uzticību Latvijas Republikai.
Solījuma došanas un parakstīšanas procedūru reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumi Nr.1315 “Kārtība, kādā personas svinīgā ceremonijā dod un paraksta solījumu par uzticību Latvijas Republikai ”.
 
Svarīgi !
Pēc Ministru kabineta rīkojuma parakstīšanas personai tiek nosūtīta informatīva vēstule par uzņemšanu Latvijas pilsonībā.
Pēc personas uzņemšanas Latvijas pilsonībā, tai iepriekš izsniegtais Latvijas nepilsoņa vai bezvalstnieka personu apliecinošs dokuments kļūst nederīgs, tai skaitā nav derīgs ceļošanai!
 
Kur var iesniegt dokumentus?
Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:

1) nosūtot pa pastu tuvākajai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;

2) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina). Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;

3) izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā Iesniegums iestādei, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu  parakstītas dokumentu apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopijas nav jāapliecina).

Vienlaikus norādāms, ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.
 
Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 16:00
  Trešdiena 08:30 - 16:00
  Ceturtdiena 08:30 - 16:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
  Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
  Sarunas var tikt ierakstītas!

  Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās

  facilities