Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

ES dokumenti

Migrācijas un patvēruma jomu ES regulē virkne tiesību aktu – regulas, direktīvas un lēmumi. Šajā sadaļā ietverti būtiskākie no tiem.

Vīzu politika

Padomes Regula (EK) Nr.1683/95 (1995.gada 29.maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)Nr.767/2008 (2008.gada 9.jūlijs)  par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)Nr.810/2009 (2009.gada 13.jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

 GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1155 (2019. gada 20.    jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

Parlamenta un Padomes 2010.gada 25.marta Regula (ES)Nr.265/2010, ar kuru Šengenas nolīguma Īstenošanas konvenciju un Regulu (EK) Nr.562/2006 groza attiecībā uz tādu personu pārvietošanos, kurām ir ilgtermiņa vīzas

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.1105/2011/ES (2011. gada 25. oktobris) par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma izveidi šāda saraksta sagatavošanai

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2017/1370 (2017. gada 4. jūlijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 163/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2018/1806 (2018. gada 14. novembris), ar kuru izveido trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija).

      GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/592 (2019. gada 10. aprīlis), ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Regulu (ES) 2018/1806, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas

 

Legālā migrācija

Padomes Direktīva 2003/86/EK (2003.gada 22.septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos.

Padomes Direktīva 2003/109/EK (2003.gada 25.novembris) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

                GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/51/ES (2011.gada 11.maijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 2003/109/EK, iekļaujot tās darbības jomā starptautiskās aizsardzības saņēmējus (Dokuments attiecas uz EEZ).

Padomes Direktīva 2004/81/EK (2004.gada 29.aprīlis) par uzturēšanās atļauju izsniegšanu trešo valstu valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai kurām ir palīdzēts nelegāli imigrēt, un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004.gada 29.aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr.1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK

Padomes Direktīva 2009/50/EK (2009.gada 25.maijs) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/98/ES (2011. gada 13.decembris) par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/36/ES (2014. gada 26.februāris) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/66/ES (2014. gada 15.maijs) par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmumu ietvaros.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/801/ES (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīgā darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (pārstrādātā redakcija)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1954 (2017. gada 25. oktobris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem. 

         KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.1030/2002 konsolidēto versiju, iekļaujot augstākminētos grozījumus.

Nelegālā migrācija

 Padomes Direktīva 2001/40/EK (2001.gada 28.maijs) par tādu lēmumu savstarpēju atzīšanu, kas attiecas uz trešo valstu valstspiederīgo personu izraidīšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008.gada 16.decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009.gada 18.jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodificēta redakcija)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1953 (2016. gada 26. oktobris) par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu

Patvēruma politika

Padomes Direktīva 2001/55/EK (2001.gada 20.jūlijs) par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.439/2010 (2010.gada 19.maijs), ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (pārstrādāta versija).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (pārstrādāta redakcija).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija).

Dokumentu drošība

Padomes Regula (EK) 1030/2002 (2002.gada 13.jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem.

      GROZĪJUMI: Padomes Regula (EK) Nr. 380/2008 ( 2008. gada 18. aprīlis ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem. 

      KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.1030/2002 konsolidēto versiju, iekļaujot augstākminētos grozījumus.

Padomes Regula (EK) 2252/2004 (2004.gada 13.decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos.

     GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 444/2009 ( 2009. gada 28. maijs ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1157 (2019. gada 20. jūnijs) par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto tiesības brīvi pārvietoties, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu (Dokuments attiecas uz EEZ). 

Citi

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1191 (2016. gada 6. jūlijs) par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (Dokuments attiecas uz EEZ.).

 

 

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities