Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

ES dokumenti

 

Migrācijas un patvēruma jomu ES regulē virkne tiesību aktu – regulas, direktīvas un lēmumi –, savukārt politiskā virzība tiek noteikta galvenokārt Padomes Secinājumu formā. Situācija likumdošanas jomā nav statiska, tieši pretēji – tā dinamiski attīstās, Eiropas Komisijai prezentējot aizvien jaunus tiesību aktu projektus vai sagatavojot grozījumus jau spēkā esošajos tiesību instrumentos.

Papildus tam, liela nozīme efektīvas ES migrācijas politikas īstenošanā ir ES un trešo valstu noslēgtajiem readmisijas (atpakaļuzņemšanas) un īstermiņa vīzu atvieglotas izsniegšanas nolīgumiem. Arī šajā gadījumā – līdzīgi kā ar tiesību aktiem – notiek spēkā esošo nolīgumu izvērtēšanas process, Eiropas Komisija nāk klajā ar rekomendācijām grozījumiem šajos nolīgumos vai iniciē jaunu nolīgumu izstrādi.

Vīzu politika

Nosaukums  
Eiropas Parlamenta un Padomes LēmumsNr.1105/2011/ES (2011. gada 25. oktobris) par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma izveidi šāda saraksta sagatavošanai

lv

en
Parlamenta un Padomes 2010.gada 25.marta Regula (ES)Nr.265/2010, ar kuru Šengenas nolīguma Īstenošanas konvenciju un Regulu (EK) Nr.562/2006 groza attiecībā uz tādu personu pārvietošanos, kurām ir ilgtermiņa vīzas

lv

en

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)Nr.810/2009 (2009.gada 13.jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

lv

DE

en

FR

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1155 (2019. gada 20. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

lv

en

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)Nr.767/2008 (2008.gada 9.jūlijs)  par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) lv

en

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.767/2008 konsolidēto versiju (ietver 2 grozījumus, kurus var aplūkot šeit)

lv

en
KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Padomes Lēmums 2008/633/TI (2008.gada 23.jūnijs) par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus

lv

en

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Lēmuma 2008/633/TI konsolidēto versiju, iekļaujot grozījumus. (ENG ver.).
Padomes Regula (EK) Nr.694/2003 (2003.gada 14.aprīlis) par vienotu formu vienkāršota tranzīta dokumentam (FTD) un vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumentam (FRTD), kas paredzēti Regulā (EK) Nr.693/2003 lv

en

Padomes Regula (EK) Nr.693/2003 (2003.gada 14.aprīlis), ar ko paredz īpašu vienkāršota tranzīta dokumentu (FTD), vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumentu (FRTD) un ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju un Kopīgo instrukciju

lv

en

Padomes Regula (EK) Nr.333/2002 (2002.gada 18.februāris) par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu

lv

en

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2018/1806 (2018. gada 14. novembris), ar kuru izveido trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija).

lv

en

Padomes Regula (EK) Nr.1683/95 (1995.gada 29.maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu

lv

en

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.1683/95 5 grozījumus, kurus varat atrast šeit)

lv

en

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/592 (2019. gada 10. aprīlis), ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Regulu (ES) 2018/1806, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas

lv  EN

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2017/1370 (2017. gada 4. jūlijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 163/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu

lv 

EN


NB!
 Konsolidētās versijas ir sagatavojusi ES Padome un tās nav oficiāli apstiprinātas!


Legālā migrācija

Nosaukums  

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/66/ES (2014. gada 15.maijs) par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmumu ietvaros.

lv en

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/36/ES (2014. gada 26.februāris) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā.

lv lv

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/98/ES (2011. gada 13.decembris) par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi.

lv lv

Padomes Direktīva 2009/50/EK (2009.gada 25.maijs) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos.

lv

en

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1931/2006 (2006.gada 20.decembris), ar ko nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām un ar ko groza Šengenas Konvencijas noteikumus.

lv

en

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1342/2011 (2011.gada 13.decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1931/2006 groza attiecībā uz Kaļiņingradas apgabalu un dažu Polijas administratīvo rajonu iekļaušanu atbilstīgajā pierobežas zonā

lv

en

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.1931/2006 konsolidēto versija.

lv

en

Padomes Direktīva 2004/81/EK (2004.gada 29.aprīlis) par uzturēšanās atļauju izsniegšanu trešo valstu valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai kurām ir palīdzēts nelegāli imigrēt, un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

lv

en

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004.gada 29.aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr.1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK

lv

en

Padomes Direktīva 2003/109/EK (2003.gada 25.novembris) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

lv en
 

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/51/ES (2011.gada 11.maijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 2003/109/EK, iekļaujot tās darbības jomā starptautiskās aizsardzības saņēmējus (Dokuments attiecas uz EEZ).

lv

en

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Direktīvas 2003/109 konsolidēto versiju, iekļaujot augstākminētos grozījumus.

lv

en

Padomes Direktīva 2003/86/EK (2003.gada 22.septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos.

lv en

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1954 (2017. gada 25. oktobris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem. 

 lv  en
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/801/ES (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīgā darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (pārstrādātā redakcija)  lv  en

NB! Konsolidētās versijas ir sagatavojusi ES Padome un tās nav oficiāli apstiprinātas!

Nelegālā imigrācija

Nosaukums    

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1240 (2019. gada 20. jūnijs) par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi.

lv en

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009.gada 18.jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

lv

en

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008.gada 16.decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi.

lv

en

 

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.610/2013 (2013.gada 26.jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr.1683/95 un Regulu (EK) Nr.539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.767/2008 un Regulu (EK) Nr.810/2009

lv

en

  

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.265/2010 (2010.gada 25.marts), ar kuru Šengenas nolīguma Īstenošanas konvenciju un Regulu (EK) Nr.562/2006 groza attiecībā uz tādu personu pārvietošanos, kurām ir ilgtermiņa vīzas.

lv

en

 Padomes Direktīva 2001/40/EK (2001.gada 28.maijs) par tādu lēmumu savstarpēju atzīšanu, kas attiecas uz trešo valstu valstspiederīgo personu izraidīšanu

lv

en

Eiroas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1953 (2016. gada 26. oktobris) par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu

 lv  en
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodificēta redakcija)  lv  en
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1860 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.  lv  en
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1861 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006.  lv en
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1862 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES. lv en

NB! Konsolidētās versijas ir sagatavojusi ES Padome un tās nav oficiāli apstiprinātas!

 

Patvēruma politika

 

Nosaukums    

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija).

lv

en

Komisijas Regula (EK) Nr.1560/2003 (2003.gada 2.septembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr.343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm.

lv en

GROZĪJUMI: Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.118/2014 (2014.gada 30.janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1560/2003, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr.343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm.

lv en

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.1560/2003 konsolidēto versiju

lv en

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 603/2013 (2013.gada 26.jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr.1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (pārstrādata versija).

lv en

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (pārstrādāta redakcija).

lv

en

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija).

lv

en

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (pārstrādāta versija).

lv

en

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.439/2010 (2010.gada 19.maijs), ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju.

lv

en

Padomes Direktīva 2001/55/EK (2001.gada 20.jūlijs) par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas.

lv

en

Padomes īstenošanas Lēmums (ES) 2016/408 (2016. gada 10. marts) par to, lai pagaidu kārtā apturētu 30% to pieteikuma iesniedzēju pārcelšanu, kuri Austrijai iedalīti ar Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā.  lv  en

Padomes Lēmums (ES) 2016/946 (2016. gada 9. jūnijs), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Zviedrijas labā saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/1523 9. panta un Lēmuma (ES) 2015/1601 9. pants, ar kuriem nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

 lv  en

NB! Konsolidētās versijas ir sagatavojusi ES Padome un tās nav oficiāli apstiprinātas!

 

Dokumentu drošība

 

Nosaukums  
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1157 (2019. gada 20. jūnijs) par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto tiesības brīvi pārvietoties, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu (Dokuments attiecas uz EEZ). 

Padomes Regula (EK) 2252/2004 (2004.gada 13.decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos.

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 444/2009 ( 2009. gada 28. maijs ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos.

KONSOLIDĒTĀ VERSIJAŠis dokuments satur Regulas 2252/2004 konsolidēto versiju, iekļaujot augstākminētos grozījumus.

Padomes Regula (EK) 1030/2002 (2002.gada 13.jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem.

GROZĪJUMI: Padomes Regula (EK) Nr. 380/2008 ( 2008. gada 18. aprīlis ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem. 

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.1030/2002 konsolidēto versiju, iekļaujot augstākminētos grozījumus.

 

Citi

Nosaukums    

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/493 (2020. gada 30. marts) par sistēmu “Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē” (FADO) un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību 98/700/TI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1896 (2019. gada 13. novembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/1624.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/818 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un groza Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 un (ES) 2019/816.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/817 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 un (ES) 2018/1861 un Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 2008/633/TI.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (Dokuments attiecas uz EEZ.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1726 (2018. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/ TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011.
KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas 2017/2226 konsolidēto versiju, iekļaujot grozījumus.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1191 (2016. gada 6. jūlijs) par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012. 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.862/2007 (2007.gada 11.jūlijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr.311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem (Dokuments attiecas uz EEZ)
GROZĪJUMI: ar ko groza Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību


Eiropas Savienības un trešo valstu nolīgumi

ES un trešo valstu noslēgtie nolīgumi par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu.

 Albānija    ico_flag_LV.gif.png   ico_flag_uk.png 
Armēnija ico_flag_LV.gif.png ico_flag_uk.png
Azerbaidžāna ico_flag_LV.gif.png ico_flag_uk.png
Baltkrievija ico_flag_LV.gif.png ico_flag_uk.png
 Bosnija un Hercegovina  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
 Gruzija  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
Kaboverde ico_flag_LV.gif.png ico_flag_uk.png
 Krievija  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
Maķedonija  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
 Melnkalne  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
 Moldova

 ico_flag_LV.gif.png

ico_flag_LV.gif.png*

 ico_flag_uk.png

ico_flag_uk.png*

 Serbija  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
 Ukraina

 ico_flag_LV.gif.png

ico_flag_LV.gif.png**

 ico_flag_uk.png

ico_flag_uk.png**

 

*Nolīgums starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu

**Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu

ES un trešo valstu noslēgtie readmisijas nolīgumi

1.  Albānija  ico_flag_LV.gif.png   ico_flag_uk.png 
2. Azerbaidžāna ico_flag_LV.gif.png ico_flag_uk.png
3. Armēnija ico_flag_LV.gif.png ico_flag_uk.png
4. Baltkrievija ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
5.  Bosnija un Hercegovina  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
6.  Gruzija  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
7.  Honkonga  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
8. Kaboverde ico_flag_LV.gif.png ico_flag_uk.png
9.  Krievija  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
10.  Makao   ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
11..  Melnkalne  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
12..  Moldova  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
13. Maķedonija ico_flag_LV.gif.png ico_flag_uk.png
14.  Serbija  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
15.  Šrilanka  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
16..  Ukraina  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
17.  Pakistāna  ico_flag_LV.gif.png  ico_flag_uk.png
18. Turcija ico_flag_LV.gif.png ico_flag_uk.png

 

1.       Padomes Lēmums (ES) 2016/946 (2016. gada 9. jūnijs), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Zviedrijas labā saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/1523 9. panta un Lēmuma (ES) 2015/1601 9. pants, ar kuriem nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities