Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/66/ES (2014. gada 15.maijs) par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmumu ietvaros.

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/36/ES (2014. gada 26.februāris) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā.

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/98/ES (2011. gada 13.decembris) par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi.

Latviski  Angliski

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2021/1883 (2021. gada 20. oktobris) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2009/50/EK:

Latviski   Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1931/2006 (2006.gada 20.decembris), ar ko nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām un ar ko groza Šengenas Konvencijas noteikumus.

Latviski Angliski

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1342/2011 (2011.gada 13.decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1931/2006 groza attiecībā uz Kaļiņingradas apgabalu un dažu Polijas administratīvo rajonu iekļaušanu atbilstīgajā pierobežas zonā

Latviski Angliski 

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.1931/2006 konsolidēto versija.

Latviski Angliski

Padomes Direktīva 2004/81/EK (2004.gada 29.aprīlis) par uzturēšanās atļauju izsniegšanu trešo valstu valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai kurām ir palīdzēts nelegāli imigrēt, un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004.gada 29.aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr.1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK

Latviski Angliski

Padomes Direktīva 2003/109/EK (2003.gada 25.novembris) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

Latviski Angliski  

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/51/ES (2011.gada 11.maijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 2003/109/EK, iekļaujot tās darbības jomā starptautiskās aizsardzības saņēmējus (Dokuments attiecas uz EEZ).

Latviski Angliski 

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Direktīvas 2003/109 konsolidēto versiju, iekļaujot augstākminētos grozījumus.

Latviski Angliski

Padomes Direktīva 2003/86/EK (2003.gada 22.septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos.

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1954 (2017. gada 25. oktobris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem. 

 Latviski  Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/801/ES (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīgā darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (pārstrādātā redakcija)  

Latviski  Angliski


NB! Konsolidētās versijas ir sagatavojusi ES Padome un tās nav oficiāli apstiprinātas!