Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1240 (2019. gada 20. jūnijs) par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi.

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009.gada 18.jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008.gada 16.decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi.

Latviski Angliski

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.610/2013 (2013.gada 26.jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, Padomes Regulu (EK) Nr.1683/95 un Regulu (EK) Nr.539/2001, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.767/2008 un Regulu (EK) Nr.810/2009

Latviski Angliski

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.265/2010 (2010.gada 25.marts), ar kuru Šengenas nolīguma Īstenošanas konvenciju un Regulu (EK) Nr.562/2006 groza attiecībā uz tādu personu pārvietošanos, kurām ir ilgtermiņa vīzas.

Latviski Angliski

Padomes Direktīva 2001/40/EK (2001.gada 28.maijs) par tādu lēmumu savstarpēju atzīšanu, kas attiecas uz trešo valstu valstspiederīgo personu izraidīšanu

Latviski Angliski

Eiroas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1953 (2016. gada 26. oktobris) par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodificēta redakcija)

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1860 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1861 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006.

Latviski Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1862 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES.

Latviski Angliski

 

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA:

Šis dokuments satur Regulas 2018/1862 konsolidēto versiju

Latviski

Angliski

Šis dokuments satur Regulas 2018/1861 konsolidēto versiju

Latviski

Angliski

Šis dokuments satur Regulas 2018/1860 konsolidēto versiju

Latviski

Angliski

Šis dokuments satur Regulas 265/2010 konsolidēto versiju

Latviski

Angliski

Šis dokuments satur Direktīvas  2009/52/EK  konsolidēto versiju

Latviski

Angliski


NB! Konsolidētās versijas ir sagatavojusi ES Padome un tās nav oficiāli apstiprinātas!