Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1157 (2019. gada 20. jūnijs) par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto tiesības brīvi pārvietoties, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu (Dokuments attiecas uz EEZ).

Latviski Angliski

Padomes Regula (EK) 2252/2004 (2004.gada 13.decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos.

Latviski Angliski

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 444/2009 ( 2009. gada 28. maijs ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos.

Latviski Angliski

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas 2252/2004 konsolidēto versiju, iekļaujot augstākminētos grozījumus.

Latviski Angliski

Padomes Regula (EK) 1030/2002 (2002.gada 13.jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem.

Latviski Angliski

GROZĪJUMI: Padomes Regula (EK) Nr. 380/2008 ( 2008. gada 18. aprīlis ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem.

Latviski Angliski

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.1030/2002 konsolidēto versiju, iekļaujot augstākminētos grozījumus.

Latviski Angliski