Eiropas Parlamenta un Padomes LēmumsNr.1105/2011/ES (2011. gada 25. oktobris) par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma izveidi šāda saraksta sagatavošanai

Latviski  Angliski

Parlamenta un Padomes 2010.gada 25.marta Regula (ES)Nr.265/2010, ar kuru Šengenas nolīguma Īstenošanas konvenciju un Regulu (EK) Nr.562/2006 groza attiecībā uz tādu personu pārvietošanos, kurām ir ilgtermiņa vīzas

Latviski  Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)Nr.810/2009 (2009.gada 13.jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

Latviski   Vāciski  Angliski  Franciski

GROZĪJUMI: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1155 (2019. gada 20. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)

Latviski  Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)Nr.767/2008 (2008.gada 9.jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula)

Latviski   Angliski

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.767/2008 konsolidēto versiju (ietver 2 grozījumus, kurus var aplūkot šeit)

Latviski  Angliski

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Padomes Lēmums 2008/633/TI (2008.gada 23.jūnijs) par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus

Latviski  Angliski

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Lēmuma 2008/633/TI konsolidēto versiju, iekļaujot grozījumus.

Latviski  Angliski

Padomes Regula (EK) Nr.694/2003 (2003.gada 14.aprīlis) par vienotu formu vienkāršota tranzīta dokumentam (FTD) un vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumentam (FRTD), kas paredzēti Regulā (EK) Nr.693/2003

Latviski  Angliski

Padomes Regula (EK) Nr.693/2003 (2003.gada 14.aprīlis), ar ko paredz īpašu vienkāršota tranzīta dokumentu (FTD), vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumentu (FRTD) un ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju un Kopīgo instrukciju

Latviski  Angliski

Padomes Regula (EK) Nr.333/2002 (2002.gada 18.februāris) par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu

Latviski  Angliski

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2018/1806 (2018. gada 14. novembris), ar kuru izveido trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija).

Latviski  Angliski

Padomes Regula (EK) Nr.1683/95 (1995.gada 29.maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu

Latviski  Angliski

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA: Šis dokuments satur Regulas Nr.1683/95 5 grozījumus, kurus varat atrast šeit)

Latviski  Angliski


NB! Konsolidētās versijas ir sagatavojusi ES Padome un tās nav oficiāli apstiprinātas!