Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju iegūt informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) uzturētās informācijas sistēmas tiešsaistes datu pārraides režīmā par fiziskām personām, kuru dati nepieciešami lietotājam savu funkciju veikšanai un tam nepieciešamajā datu apjomā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ziņu izmantošanas mērķim un tiesiskam pamatojumam. Personu dati tiek sniegti uz starpresoru vienošanās vai līguma pamata starp PMLP un pasūtītāju (juridiska persona, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde), izmantojot starpsistēmu saskarni vai PMLP apskates sistēmu (PDP aplikāciju).
Pakalpojums ietver sevī tehniskā pieslēguma konfigurēšanu, abonēšanu, monitoringu, sistēmas vai aplikācijas lietotāja izveidošanu, lietotāja konta atbloķēšanu, pieslēguma atjaunošanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai uzsāktu darbu pie līguma izstrādes, ziņu pieprasītājs iesniedz PMLP motivētu pieprasījumu, norādot ziņu saņemšanas tiesisko pamatojumu par katru pieprasīto datu apjomu. Pieprasījumā jānorāda arī tiesisks ziņu izmantošanas mērķis, kāds tiks sasniegts saņemot pieprasīto datu apjomu.
  Laika ekonomijas nolūkā PMLP piedāvā sadarbības līguma sākotnējā teksta saskaņošanu veikt elektroniskā veidā starp PMLP un pieprasītāja kontaktpersonām.

  Abonēšanas maksu par testa un produkcijas vides izmantošanu tiešsaistes datu pārraides režīmā atkarībā no sistēmas lietotāju skaita, bet neatkarīgi no apstrādāto personu ierakstu skaita. Monitoringa abonēšanas maksu aprēķina pēc apstrādāto personu skaita.
  MK 19.09.2017. noteikumu Nr.562 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 4., 5., 6. un 7.punkts.
  Par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra tiešsaistes datu pārraides režīmā par vienu personu saskaņā ar MK 06.07.2021. noteikumu Nr.485 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra” 2.6.apakšpunktu ir noteikta valsts nodevas samaksa EUR 2,00 (divi eiro) apmērā. Atbilstoši šo noteikumu 6.punktam valsts nodevas samaksu veic pirms informācijas saņemšanas no reģistra.
  Valsts un pašvaldību iestāžu sadarbība notiek bez maksas, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc līguma noslēgšanas notiek tiešsaistes datu pārraides sistēmas ekspluatācijas vai testa datubāzes tehniskā pieslēguma konfigurēšana, vai monitoringa kopas programmatūras izstrāde, vai fizisko lietotāju pieslēgumu nodrošināšana.
  Monitorings ir papildus serviss, kas nodrošina iespēju ziņu pieprasītājam iniciēt interesējošo personu datos notikušo izmaiņu saņemšanu.
  Dati tiek sniegti:
  - starpsistēmu saskarnē no PMLP informācijas sistēmas uz ziņu pieprasītāja sistēmu;
  - manuāli, izmantojot PMLP izstrādāto un uzturēto datorprogrammu “Personu datu pārlūks”.
  Abonēšanas maksu par testa un produkcijas vides izmantošanu tiešsaistes datu pārraides režīmā atkarībā no sistēmas lietotāju skaita, bet neatkarīgi no apstrādāto personu ierakstu skaita. Monitoringa abonēšanas maksu aprēķina pēc apstrādāto personu skaita.
  Cenrādis: MK 19.09.2017. noteikumi Nr.562 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” 4., 5., 6. un 7.punkts.
  MK 06.07.2021. noteikumi Nr.485 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra” 2.6.apakšpunkts - par informācijas saņemšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā par vienas personas datiem, ja informācija sagatavota pēc tās pieprasītāja norādītajiem kritērijiem, ir noteikta valsts nodevas samaksa EUR 2,00 apmērā. Atbilstoši šo noteikumu 6.punktam valsts nodevas maksājumu veic pirms informācijas saņemšanas no reģistra.

Saņemt pakalpojumu