Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju personai apskatīt un saņemt ziņas par savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas piederību vienam vai vairākiem statusiem Fizisko personu reģistrā.
Pakalpojuma rezultātā tiek sagatavots apliecinājums (PDF datne), papildus apliecinājumam var tikt sagatavots arī QR koda attēls, kuru nolasot iespējams apskatīt apliecinājumā iekļautās ziņas. E-pakalpojumā saņemtās ziņas nav derīgas kā dokuments ar juridisku spēku.
Persona, izmantojot šo pakalpojumu, var noskaidrot savu piederību vienam vai vairākiem šādiem statusiem:
- personas statuss Fizisko personu reģistrā (aktīvs/pasīvs);
- pensijas vecumu sasniegušas personas statuss (statuss tiek noteikts pēc Latvijas Republikā pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma);
- audžuvecāka statuss;
- aizbildņa statuss;
- aizgādņa statuss;
- personas dzīvesvietas pašvaldība;
- personas ģimenes stāvoklis;
- politiski represētās personas statuss;
- Otrā pasaules kara dalībnieka statuss;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss;
- personas rīcībspēja.

Procesa apraksts

  1. Elektroniski
    Pakalpojuma rezultāts tiek uzrādīts e-pakalpojuma beigās. Informācija nav izmantojama kā dokuments ar juridisku spēku. Informāciju bez juridiska spēka var saņemt arī nolasāma QR koda veidā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sinhrons pakalpojums tiek saņemts uzreiz izpildes rezultātā.

Saņemt pakalpojumu