Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var rakstveidā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņam piederošajā nekustamajā īpašumā, vai par šo personu skaitu. Ja nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma īpašnieku, nepieciešams īpašuma tiesību apliecinošs dokuments.
E-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas” ziņas tiek sniegtas tikai par tiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem ziņas iekļautas zemesgrāmatās. E-pakalpojumā ir iespējams iegūt aktuālās ziņas par tām personām, kuras deklarētas vai reģistrētas šajā īpašumā, vai par personām, kuras norādījušas šo īpašumu kā papildu adresi. Nekustamā īpašuma īpašniekam ir iespēja arī anulēt norādīto papildu adresi.
Ziņas par deklarētajām un reģistrētajām personām tiek sniegtas no Fizisko personu reģistra šādā apjomā: vārds (vārdi), uzvārds, personas kods un deklarēšanās datums adresē, tiesiskais pamats, ja ziņas par to ir aktualizētas Fizisko personu reģistrā. Ziņās par norādīto papildu adresi ir norādīts sākuma datums un beigu datums, ja persona beigu datumu ir norādījusi.

Procesa apraksts

 1. Elektroniski
  E-pakalpojumā iegūtās ziņas nav dokuments ar juridisku spēku. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no: 1. Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par lietotājam reģistrētajiem īpašumiem; 2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra par īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu adresēm; 3. PMLP Fizisko personu reģistra par personām, kurām īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā vai norādītā papildu adrese uz pakalpojuma izmantošanas brīdi.

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Informāciju ir iespēja pieprasīt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā attālināti nosūtot brīvās formas iesniegumu:
  - pa pastu;
  - e-pastā, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  - elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko e-Adresi.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasītāja izvēlei.
  Elektroniski ziņu saņemšana ir bez maksas.
  Ziņu saņemšanai elektroniski ir jāizvēlas drošs ierobežotas pieejamības informācijas saņemšanas veids:
  oficiālā e-adrese, kas aktivizēta portālā Latvija.lv,
  vai e-pastā, ja tiek izmantota īpaša programmatūra datu šifrēšanai (PGP vai GPG publiskā atslēga).
  Par ziņu nosūtīšanu papīra formā pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā būs jāveic PMLP maksas pakalpojuma un VAS “Latvijas Pasts” tarifu maksa.

Saņemt pakalpojumu