Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var rakstveidā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņam piederošajā īpašumā, vai par šo personu skaitu. Ja nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma īpašnieku, nepieciešams uzrādīt īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.
E-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas” ziņas tiek sniegtas tikai par tiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem ziņas iekļautas zemesgrāmatās un tikai par tām personām, kuras deklarētas vai reģistrētas šajā īpašumā uz e-pakalpojuma izmantošanas brīdi. Ziņas par deklarētajām un reģistrētajām personām tiek sniegtas no Fizisko personu reģistra šādā apjomā - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods un deklarēšanās datums.

Procesa apraksts

 1. Elektroniski
  E-pakalpojumā iegūtās ziņas nav paredzētas izmantošanai kā izziņa. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no: 1. Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par lietotājam reģistrētajiem īpašumiem un to adresēm; 2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra par īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu adresēm; 3. PMLP Fizisko personu reģistra par personām, kurām lietotāja īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā uz pakalpojuma izmantošanas brīdi.

 2. Pakalpojuma pieprasīšana
  Informāciju šobrīd var pieprasīt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā attālināti:
  - pa pastu;
  - sūtot brīvās formas iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, uz e-pasta adresi pasts@pmlp.gov.lv vai jebkuras teritoriālās nodaļas e-pasta adresi;
  - elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko e-Adresi.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasītāja izvēlei.
  Elektroniski ziņu saņemšana ir bez maksas. Ziņu saņemšanai elektroniski ir jāizvēlas drošs ierobežotas pieejamības informācijas saņemšanas veids - e-Adrese, kas aktivizēta portālā Latvija.lv, vai e-pastā, ja tiek izmantota īpaša programmatūra datu šifrēšanai (PGP vai GPG publiskā atslēga).
  Par ziņu nosūtīšanu papīra formā pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā būs jāveic PMLP maksas pakalpojuma un VAS “Latvijas Pasts” tarifu maksa.