Cena
4,27 euro
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ārzemnieka dzīvesvietas deklarēšana klātienē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP). Pakalpojums nodrošina iespēju ārzemniekam deklarēt vai norādīt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas, kura arī ir ārzemnieks, dzīvesvietu Latvijā vai ārvalstī. Deklarējot dzīvesvietu Latvijā vai norādot adresi ārvalstī, ārzemniekam ir iespēja norādīt arī vienu papildu dzīvesvietas adresi Latvijā vai ārvalstī.
Ārzemnieks dzīvesvietu klātienē var deklarēt arī pašvaldības dzīvesvietas reģistrācijas iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas deklarējamā dzīvesvietas adrese.
Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt, izmantojot e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana".

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ārzemniekam, deklarējot dzīvesvietas adresi Latvijā, klātienē PMLP jāuzrāda pase vai cits Lat­vijā derīgs personu apliecinošs dokuments. Dzīvesvietu var deklarēt ierodoties klātienē PMLP gan saņemot uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību, gan vēlāk, mainot dzīvesvietu.
  Klātienē jāiesniedz dzīvesvietas deklarācijas iesniegums un jāveic valsts nodevas samaksa EUR 4,27 par deklarētās dzīvesvietas ziņu reģistrāciju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Deklarējot dzīvesvietu, ārzemnieks var saņemt rakstveida apliecinājumu par deklarētās dzīvesvietas adresi.

 3. Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu
  Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu 4,27 euro

 4. Elektroniski
  Deklarējot dzīvesvietu elektroniski, par to nav jāveic valsts nodevas samaksa.

Saņemt pakalpojumu