Normatīvie akti:

likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” 

Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumi Nr.1011 “Latvijas nepilsoņa statusa noteikšanas kārtība”

1) Persona ir atzīstama par nepilsoni, ja atbilst šādiem nosacījumiem:

 1. 1992.gada 1.jūlijā bija neatkarīgi no pierakstā norādītās dzīvojamās platības statusa pierakstīta Latvijas teritorijā, vai pēdējā reģistrētā dzīves vieta līdz 1992.gada 1. jūlijam bija Latvijas Republikā, vai ar tiesas spriedumu ir konstatēts fakts, ka līdz minētajam datumam ne mazāk kā 10 gadus nepārtraukti dzīvoja Latvijas teritorijā;
 2. nav Latvijas pilsonis;
 3. nav un nav bijusi citas valsts pilsonis;
 4. nav attiecināmi likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”  1.panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi.

Nepieciešamie dokumenti:

 1. dzīves apraksts;
 2. dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra (ja tāds ir);
 3. dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu) (ja tāds ir);
 4. dokuments, kas apliecina personas identitāti (ja tāds ir);
 5. dokumenti, kas apliecina personas tiesības uz nepilsoņa statusu (ja tādi ir);
 6. dokuments, ko izsniegusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteikta ārvalsts kompetenta institūcija un kas apliecina, ka persona nav un nav bijusi attiecīgās valsts pilsonis, vai dokumentārs apliecinājums, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

       Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, nosakot 7.punktā minēto institūciju, ņem vērā personas tiesiskās saites ar attiecīgo valsti:

1. valsts, kurā persona ir dzimusi;
2. valsts, kurā ir personas pēdējā reģistrētā dzīvesvieta;
3. personas vecāku vai citu ģimenes locekļu valstiskā piederība;
4. valsts, kuras pilsonis (pavalstnieks) varētu būt attiecīgā persona vai kuras pilsonībā (pavalstniecībā) tā varētu tikt uzņemta.

2) Par nepilsoni atzīst līdz 31.12.2019. Latvijā dzimušu bērnu, ja viņš nav un nav bijis nevienas valsts pilsonis un viņa dzimšanas brīdī:

 • viens no vecākiem ir nepilsonis, bet otrs – citas valsts pilsonis saskaņā ar vecāku savstarpēju vienošanos, izvēloties bērnam Latvijas nepilsoņa statusu.

3) Par nepilsoni atzīst līdz 31.12.2019. ārvalstīs dzimušu bērnu, ja viņš nav un nav bijis nevienas valsts pilsonis un viņa dzimšanas brīdī:

 • abi viņa vecāki ir Latvijas nepilsoņi;
 • viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs - bezvalstnieks vai nav zināms;
 • viens no vecākiem ir nepilsonis, bet otrs – citas valsts pilsonis saskaņā ar vecāku savstarpēju vienošanos, izvēloties bērnam Latvijas nepilsoņa statusu.

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniegumā jānorāda bērna dzimšanas dati, tautība, dzīvesvieta (vēlams drukātiem burtiem) un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja ir).

Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru: www.valoda.lv, tālrunis +371 67225879, e-pasts: konsultacija@valoda.lv

 1. dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra;
 2. vecāku personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
 3. bērna personu apliecinošu dokuments (ja tāds ir);
 4. dokuments, ko izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija un kas apliecina, ka bērns nav un nav bijis attiecīgās valsts pilsonis (nosakot minēto institūciju, ņem vērā bērna tiesiskās saites ar attiecīgo valsti, dzimšanas vieta, vecāku pilsonība).

Svarīgi!

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  dokumentam ir jābūt tulkotam latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā un tas tiek iesniegts Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai nosūtīts pa pastu no ārvalstīm) un legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas)  vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas paredzēti izmantošanai Latvijā. 

Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti, nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. 

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu.

Svarīgi!

Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.