Ārlietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Veselības ministriju ir izstrādājusi atvieglotu vīzu saņemšanas kārtību ārzemniekiem, kuri vēlas ieceļot Latvijā ar mērķi kādā Latvijas ārstniecības iestādē saņemt ārstniecības pakalpojumus (medicīnas tūrisms).

Šī kārtība attiecas gan uz organizēto, gan individuālo medicīnas tūrismu.

Pagaidām šī kārtība attiecas tikai uz Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pilsoņiem.

Kā rīkoties Latvijas ārstniecības iestādei, kas vēlas uzaicināt ārzemnieku ar mērķi sniegt tam ārstniecības pakalpojumus Latvijā?

 • ārstniecības iestāde ir jābūt iekļautai Veselības ministrijas Veselības inspekcijas izveidotajā Veselības aprūpes iestāžu sarakstā
 • attiecīgā ārstniecības iestāde ir ārzemnieka uzaicinātājs Imigrācijas likuma izpratnē un uzņemas atbildību par uzaicināto ārzemnieku (t. sk. par to, ka ārzemnieks izbrauks no Šengenas telpas līdz vīzas derīguma termiņa beigām)
 • ārstniecības iestāde uzaicina attiecīgo ārzemnieku, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē noformējot ielūgumu. Ja ārstniecības iestāde uzskata, ka personai, kurai tiks sniegti ārstniecības pakalpojumi (medicīnas tūrists), nepieciešama pavadošās personas klātbūtne, tad ārstniecības iestāde noformē ielūgumu arī pavadošajai personai. Savukārt, ja persona, kura vēlas ceļot kopā ar medicīnas tūristu, bet pēc ārstniecības iestādes uzskata pavadošās personas klātbūtne nav nepieciešama, šī persona Latvijā var ieceļot kā atpūtas vai tūrisma braucienā (pieprasot vīzu vispārējā kārtībā).

Ielūguma noformēšana

Lai noformētu ielūgumu, ārstniecības iestāde Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz iesniegumu (pieprasījumu ielūguma noformēšanai), kurā iekļauta šāda informācija:

 • ārstniecības iestādes kā juridiskās personas reģistrācijas numurs;
 • informācija par uzaicināmo ārzemnieku:
 • vārds (vārdi) un uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā;
 • valstiskā piederība un tās veids;
 • dzimums;
 • dzimšanas datums;
 • dzimšanas vieta;
 • dzīvesvietas adrese ārzemēs;
 • nodarbošanās;
 • paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;
 • uzturēšanās mērķis un laiks Latvijas Republikā;
 • paredzamā vīzas pieprasījuma iesniegšanas vieta (vīzu var pieprasīt Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās iestādēs Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā).
 • informācija par plānotā ārstniecības pakalpojuma orientējošām izmaksām;
 • apliecinājums, ka ārstniecības iestāde uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim un par viņa izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā;
 • apliecinājums, ka juridiska persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātājs un tai nav Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksājumu parādu.

Ārstniecības iestāde, iesniedzot pieprasījumu ielūguma noformēšanai, var uzrādīt ārzemniekam iegādātu apdrošināšanas polisi. Tādā gadījumā polisi neprasīs vīzu izsniedzējiestāde.

Ārstniecības iestāde par ielūguma noformēšanu veic valsts nodevas apmaksu Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.