Informācija presei
Vizuālis ar Ukrainas karoga krāsām un uzrakstu "Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!"
Logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas Savienība" un "2027 Nacionālais attīstības plāns"

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) pirmdien, 13. maijā, uzsāk informatīvu kampaņu “Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!”. Kampaņas mērķis ir Latvijā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju vidū veicināt informētību par iespējamiem cilvēku tirdzniecības riskiem un preventīviem pasākumiem.

Pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā patvērumu Latvijā meklējuši vairāk nekā 50 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. 2023. gada sākumā veiktajā Centrālās statistikas pārvaldes novērtējumā redzams, ka 60 % Ukrainas valstspiederīgo, kuriem piešķirts pagaidu aizsardzības statuss Latvijā, šeit arī pastāvīgi dzīvoja.

Vairums no viņiem turpina dzīvot un strādāt Latvijā arī pašlaik. Zaudējot modrību, cilvēki var piekrist šaubīgiem darba piedāvājumiem, sievietes var tikt ievilinātas seksuālajā ekspluatācijā, un kopumā Ukrainas civiliedzīvotāju vidū var palielināties cilvēku tirdzniecības risks.

“Kampaņa ar dažādām aktivitātēm veicinās vispārēju informētību par cilvēku tirdzniecības riskiem Latvijā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju vidū. Tā sniegs praktiskus ieteikumus, lai palīdzētu cilvēkiem sevi pasargāt, un informēs gan par to, kur vērsties pēc palīdzības, gan arī par citām atbalsta iespējām. Kampaņa ir vērsta uz cilvēku aizsardzību un kopēju cīņu pret cilvēku tirdzniecību, radot uzticību un solidaritāti,” saka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Maira Roze.

Pagājušā gada aplēses liecina, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs pagaidu aizsardzība piešķirta kopā ap 4 miljoniem Ukrainas civiliedzīvotāju. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2024. gada sākumā Latvijā kā darba ņēmēji bija reģistrēti 8,7 tūkstoši Ukrainas valstspiederīgo. No tiem 38,7 % strādā t.s. vienkāršajās profesijās kā biroju, viesnīcu un citu telpu apkopēji, virtuves strādnieki, preču izvietotāji u. tml., 16,1 % ir kvalificēti strādnieki un amatnieki, 14,8 % – pakalpojumu jomas un tirdzniecības darbinieki, 12,7 % – vecākie speciālisti un speciālisti, bet 0,9 % – vadītāji.

“Ja Ukrainas civiliedzīvotāji nepārzina vietējos likumus vai trūkst atbalsta no vietējās kopienas, pieaug riski nokļūt cilvēku tirdzniecībā. Ukrainas valsts piederīgie ir pakļauti dažādām cilvēku tirdzniecības formām, tādēļ svarīgi saglabāt modrību dažādās nozarēs un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu risku mazināšanai,” saka Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

2022. gadā Latvijā identificēti 26 cilvēku tirdzniecības upuri. Identificēto upuru skaits bija uz pusi mazāks nekā 2021. gadā, kad cieta 61 cilvēks. No 26 identificētajiem upuriem 25 bija pilngadīgi, bet viena persona – nepilngadīga. Lielākā daļa upuru bija Latvijas valstspiederīgie – kopā 22 no 26 identificētajiem upuriem. Vēl divi identificētie upuri bija Baltkrievijas pilsoņi, divi – Moldovas pilsoņi. Visi identificētie trešo valstu pilsoņi bija pakļauti darbaspēka ekspluatācijai.

Plašāka informācija par cilvēku tirdzniecības riskiem pieejama Pārvaldes un Iekšlietu ministrijas vietnēs: www.pmlp.gov.lv un www.iem.gov.lv

Komunikācijas kampaņa “Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!” izveidota un finansēta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027. gada programmas projekta Nr. PMLP/PMIF/2023/2 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (1. posms)" ietvaros.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sabiedriskās attiecības
prese@pmlp.gov.lv, 67219185

У понеділок, 13 травня, Управління з питань громадянства та міграції (далі – Управління) розпочинає інформаційну кампанію «Вияви загрозу торгівлі людьми!» з метою підвищення обізнаності цивільних мешканців України про потенційні ризики торгівлі людьми та заходи запобігання.

Після початку війни, яку Росія розв'язала в Україні, понад 50 тисяч українських цивільних осіб знайшли притулок у Латвії. На початок 2023 року, за оцінками Центрального статистичного управління, 60% громадян України, які зареєстрували своє місце проживання в Латвії зі статусом тимчасового захисту, постійно проживали в Латвії.

Більшість з них продовжують жити і працювати в Латвії, але втрата пильності може підвищити ризик торгівлі людьми серед українського цивільного населення. Як наслідок, люди можуть погоджуватися на сумнівні пропозиції роботи, жінки можуть бути втягнені в сексуальну експлуатацію, а загальний ризик потрапити в ситуацію торгівлі людьми зростає.

«Кампанія за допомогою різних заходів підвищить загальну обізнаність про ризики торгівлі людьми серед українських цивільних осіб у Латвії. Кампанія наголошуватиме на індивідуальній відповідальності, надаючи практичні поради та ресурси підтримки, які допоможуть людям захистити себе, а також інформацію про те, куди звертатися по допомогу. Кампанія спрямована на захист та спільну боротьбу з торгівлею людьми, створення довіри та солідарності», – говорить Майра Розе (Maira Roze), голова Управління з питань громадянства та міграції.

Минулого року, за оцінками, близько 4 мільйонів українських цивільних осіб отримали тимчасовий захист у країнах-членах Європейського Союзу. За даними Служби державних доходів, на початок 2024 року в Латвії було зареєстровано 8,7 тисяч громадян України, які працювали в Латвії. З них 38,7% зайняті в простих звичайних професіях, таких як прибиральники офісів, готелів та інших приміщень, працівники кухні, продавці та інші. 16,1% є кваліфікованими робітниками та майстрами, 14,8% – працівники сфери обслуговування та продажу, 12,7% – старші спеціалісти та професіонали і 0,9% – менеджери.

«Якщо українські цивільні особи не знайомі з місцевим законодавством або не мають підтримки з боку місцевої громади, вони піддаються підвищеному ризику стати жертвами торгівлі людьми. Громадяни України піддаються різним формам торгівлі людьми, тому важливо зберігати пильність у різних сферах і забезпечувати своєчасний обмін інформацією для зменшення ризиків», – заявив міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс (Rihards Kozlovskis).

У Латвії в 2022 році виявлено 26 жертв торгівлі людьми, що вдвічі менше, ніж у 2021 році, коли потерпілими стала 61 людина. З 26 ідентифікованих жертв 25 були дорослими, а одна особа – неповнолітньою. Більшість жертв були громадянами Латвії – 22 з 26 виявлених жертв. Двоє інших ідентифікованих жертв – громадяни Білорусі та ще двоє – громадяни Молдови. Усі виявлені громадяни третіх країн зазнавали трудової експлуатації.

Більше інформації про ризики торгівлі людьми можна знайти на сайтах Управління та Міністерства внутрішніх справ: 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/atbalsts-ukrainai-pidtrimka-ukraini-0; https://www.iem.gov.lv/lv/informativa-kampana-ka-sevi-pasargat-no-cilveku-tirdzniecibas.

Комунікаційна кампанія «Вияви загрозу торгівлі людьми!» Проект програми Фонду притулку, міграції та інтеграції 2021-2027 № PMLP/PMIF/2023/2 «Заходи з підтримки прийому та розміщення осіб, які потребують міжнародного захисту в Латвії (етап 1)»

Проект має на меті підвищити обізнаність цивільних осіб України про потенційні ризики торгівлі людьми, а також надати інформацію про те, як захистити себе та куди звертатися за допомогою.

Додаткова інформація:

Управління з питань громадянства та міграції

Відділ кадрів та зв'язків з громадськістю

prese@pmlp.gov.lv

67219185