Covid-19 Jaunumi

Pieteikumu papildu izvērtēšana, apstiprinot ielūgumus (vīzai) vai izsaukumus (uzturēšanās atļaujai), ja ārzemnieks, kura iebraukšanas nepieciešamība Latvijā saistīta ar komersantu saistību izpildi, ieceļo no Covid-19 izplatības augsta riska vai īpaši augsta riska trešajām valstīm.

PMLP informē, ka 2021.gada 28.septembrī pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi – noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.662). Šo noteikumu 169.3.apakšpunkts nosaka, no augsta riska valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstis, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, un īpaši augsta riska valsts, nodarbinātības nolūkos var ieceļot ārzemnieki, kuru iebraukšanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) saskaņā ar šo noteikumu 171.punktā minētajiem kritērijiem.

Ievērojot iepriekš minēto, ja uzaicinātais ārzemnieks ir no AUGSTA vai ĪPAŠI AUGSTA Covid-19 izplatības riska valsts, apstiprinot ielūgumu vai izsaukumu, tiek ņemta vērā arī ārzemnieka ieceļošanas atbilstība MK noteikumu Nr. 662 171.punktā noteiktajiem kritērijiem.

Informāciju par augsta un īpaši augsta Covid-19 izplatības riska valstīm pieejama Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājas lapā - https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0. Saraksts tiek atjaunots reizi nedēļā – katru piektdienu.

Komersantam iesniedzot PMLP dokumentus ielūguma/izsaukuma apstiprināšanai ārzemniekam, kurš ir AUGSTA vai ĪPAŠI AUGSTA Covid-19 izplatības riska valstu sarakstā, papildus ielūguma, izsaukuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikumam iesniedzējs pievieno apliecinājumu par to, ka ārzemnieks ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, ieceļošanai vai nodarbinātībai Latvijas Republikā, un dokumentus, kas apliecina ārzemnieka ierašanās atbilstību kādam no MK noteikumu Nr. 662 171.punktā minētajiem kritērijiem:

171.1. ierašanās saistīta ar komersanta saistību izpildi attiecībā uz noslēgto publiskā iepirkuma līgumu vai Latvijā reģistrēta komersanta valdījumā esošu iekārtu darbības tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, ja to nevar nodrošināt pakalpojuma sniedzēji Latvijā;

171.2. ierašanās saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta ražotu produktu vai pakalpojumu sertifikāciju, atestāciju vai atbilstības novērtēšanu, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaisti, lai nodrošinātu attiecīgo preču vai pakalpojumu laišanu civiltiesiskā apgrozījumā vai komersanta saistību izpildi attiecībā uz noslēgto līgumu; 

171.3. ierašanās saistīta ar nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības valdījumā esošu iekārtu vai būvju tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, vai būvdarbiem, kas nepieciešami šāda komersanta darbības vai kritiskās infrastruktūras uzturēšanai, vai ar būvniecības ieceres īstenošanu (tai skaitā inženierizpēti), ja tā attiecas uz objektu, kuram ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss; 

171.4. ierašanās saistīta ar Latvijas komersanta saistību izpildi attiecībā uz investīciju projekta īstenošanu Latvijā, kurā plānotā ieguldījumu summa pārsniedz vismaz 1 000 000 euro vai plānoto no jauna radīto darba vietu skaits ir lielāks par 20, kā arī Latvijā ražotu preču vai pakalpojumu eksporta darījuma noslēgšanu, ja potenciālā eksporta darījuma vērtība ir lielāka par 100 000 euro

171.5. ierašanās saistīta ar saistību izpildi pārtikas ražošanas nozarē vai sezonas darbu veikšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības vai zivkopības nozarē;

171.6. ierašanās saistīta ar sportista vai sporta darbinieka pienākumu izpildi.