Izsaukumu pieteikumu iesniegšana var notikt tikai elektroniski:

  1. Izmantojot elektronisko pakalpojumu “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” portālā Latvija.lv.
  2. Juridiskajai personai vai darba devējam - atsūtot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski, apstiprinātus ar drošu elektronisko parakstu. Ar elektronisko parakstu jāapstiprina katrs pievienotais dokuments.

Izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus var iesniegt latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

Uzaicinātājs izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo iesniegumu un paskaidrojumus sniedz tikai latviešu valodā.

Izsaukuma apstiprināšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.564:

Izsaukuma apstiprināšana

Dokumentus izsaukuma apstiprināšanai iesniedz:

  • pilngadīgs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
  • pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;
  • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas Latvijas Republikā ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
  • Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde;
  • Latvijas Republikas  reģistrēta juridiska persona vai ārvalstu juridiska perona, kurai Latvijas Republikā ir reģistrēta  pilnvarotā persona;
  • alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā ieguvusi pilngadīga persona, lai atkalapvienotos ar ģimenes locekļiem Patvēruma likuma izpratnē;
  • tādas nepilngadīgas personas bez pavadības likumiskais pārstāvis, kurai Latvijas Republikā piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un kura vēlas atkalapvienoties ar savu māti un tēvu, ja ir saņemts bāriņtiesas atzinums, ka tas ir nepilngadīgās personas interesēs.

Fiziskā persona dokumentus iesniedz personīgi. Ja persona attaisnojošu iemeslu dēļ dokumentus nevar iesniegt personīgi un to apliecina attiecīga izziņa, dokumentus var iesniegt pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru.

Vienā izsaukuma pieprasījumā var iekļaut vairākus vienas ģimenes locekļus, ja viņiem ir kopīgs uzturēšanās nolūks Latvijas Republikā.

Pārvaldes amatpersona lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā vai, ja izsaukuma pieprasījums, saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību Latvijas Republikā, - piecu darbdienu laikā pēc izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude, amatpersona par to informē uzaicinātāju un lēmumu pieņem 10 darbdienu laikā.

Ja izsaukumu neapstiprina, atceļ vai uzaicinātājs atsauc izsaukumu, iesniegtos dokumentus uzaicinātājam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.

Uzaicinātājs ir fiziskā persona

Uzaicinātājs ir juridiskā persona

Darba devējs uzaicina ārzemnieku

Kādos gadījumos izsaukumu neapstiprina