Migrācijas un patvēruma jomu ES regulē virkne tiesību aktu – regulas, direktīvas un lēmumi –, savukārt politiskā virzība tiek noteikta galvenokārt Padomes Secinājumu formā. Situācija likumdošanas jomā nav statiska, tieši pretēji – tā dinamiski attīstās, Eiropas Komisijai prezentējot aizvien jaunus tiesību aktu projektus vai sagatavojot grozījumus jau spēkā esošajos tiesību instrumentos.

Papildus tam, liela nozīme efektīvas ES migrācijas politikas īstenošanā ir ES un trešo valstu noslēgtajiem readmisijas (atpakaļuzņemšanas) un īstermiņa vīzu atvieglotas izsniegšanas nolīgumiem. Arī šajā gadījumā – līdzīgi kā ar tiesību aktiem – notiek spēkā esošo nolīgumu izvērtēšanas process, Eiropas Komisija nāk klajā ar rekomendācijām grozījumiem šajos nolīgumos vai iniciē jaunu nolīgumu izstrādi.