Lai saņemtu pasi vai personas apliecību (eID karti), jāiesniedz vai jāuzrāda iepriekšējā pase vai personas apliecība (eID karte), ja tāda ir bijusi. Personu apliecinošs dokuments ir obligāts no 15 gadu vecuma. Dokumenti jāiesniedz 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, ja personas rīcībā nav derīgas pases vai personas apliecības.

Ja Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, personu apliecinošu dokumentu saņem pirmo reizi, viņa identitāti, iesniedzot dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, apliecina viņa likumiskais pārstāvis vai kāds no viņa pilngadīgiem radiniekiem.

Lai saņemtu pasi vai personas apliecību sakarā ar to, ka iepriekšējais personu apliecinošais dokuments kļuvis lietošanai nederīgs (dokumenti jāiesniedz 30 dienu laikā pēc šī fakta iestāšanās) vai persona vēlas nomainīt vecā parauga personas apliecinošo dokumentu pret jaunā parauga personas apliecinošo dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apmaināmā pase vai personas apliecība;
  • dokuments, kas apliecina personu apliecinošajā dokumentā ierakstīto ziņu izmaiņas, ja tādas ir.

Lai saņemtu pasi vai personas apliecību (eID karti) sakarā ar tās nozaudēšanu, nozagšanu vai iznīcināšanu, jāiesniedz paskaidrojums par dokumenta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem un jāuzrāda policijas iestādes atbilde uz personas iesniegto ziņojumu, ja personu apliecinošais dokuments ir nozagts, ja personai tāda ir.

Ja saistībā ar pases vai personas apliecības izsniegšanu konstatēta Fizisko personu reģistrā esošo ziņu neatbilstība personas sniegtajām ziņām, persona uzrāda normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kas apliecina šīs ziņas.

Ja dokuments nav lietošanai derīgs (beidzies derīguma termiņš, mainīts vārds vai uzvārds u.tml.), dokuments ir jānodod PMLP (Pārvaldes) nodaļā.

Saņemot jaunu personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iepriekšējais tāda paša veida dokuments (vienalga - derīgs vai nederīgs) vai iepriekšējais cita veida dokuments, ja tas kļuvis lietošanai nederīgs.

Gan bērnu, gan pieaugušo fotografēšana notiek Pārvaldes nodaļās uz vietas un bez papildu maksas.Ja pasi vai personas apliecību noformē bērnam, tad vecākiem pašiem jāizvērtē, vai viņu bērns spēs patstāvīgi sēdēt un būs ar mieru fotografēties tam paredzētajā brīdī. Pretējā gadījumā jāiesniedz pasei paredzētas fotogrāfijas.

Ja persona nevēlas, ka tiek fotografēta Pārvaldes nodaļā uz vietas, piesakot savu jauno personu apliecinošo dokumentu, jāiesniedz fotosalonā izgatavotu fotogrāfiju. Iekļaušanai pasē ir iespējams izmantot tikai tādas fotogrāfijas, kas izgatavotas profesionālos fotosalonos, un to apliecina attēla otrā pusē uzspiests darbnīcas zīmogs ar datumu. Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem, un tai jāatbilst citiem nosacījumiem, kas minēti Ministru kabineta  2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 Personu apliecinošu dokumentu noteikumi 11. pielikumā. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas!

Ja persona veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties PMLP nodaļā, tad ir jāsazinās ar tuvāko PMLP teritoriālo nodaļu, lai norunātu kārtību, kādā persona tiks apkalpota atrašanās vietā.