Par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīga ceļošanas dokumenta, vīzas, uzturēšanās atļaujas, Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecības, pastāvīgās uzturēšanās apliecības, veselības apdrošināšanas polises vai par citu uzturēšanās Latvijas Republikā nosacījumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

Par uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

Par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

  • Izsaukums - sešus mēnešus pēc tā apstiprināšanas;
  • dokumenti, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu un paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā, - trīs mēnešus pēc to izsniegšanas;
  • izziņas, vēstules un citi dokumenti, izņemot dzimtsarakstu dokumentus, tiesas nolēmumus, arhīva izziņas un izglītības dokumentus, - sešus mēnešus pēc to izsniegšanas; 
  • izziņa par rentgenoloģiskās vai fluorogrāfiskās izmeklēšanas rezultātiem - gadu pēc tās izsniegšanas.

Ja ārzemnieks vēlas pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā, viņam papildus pamatdokumentiem jāiesniedz dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas pārbaudi (līmenis A2, apliecinājums izsniegts, sākot no 01.02.2001.) vai dokuments, kas apliecina, ka valsts valodas pārbaude nav jākārto.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 pārbaudi nekārto persona:

  • kura ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā (apliecina, piemēram, ar diplomu, sertifikātu, atestātu, mācību iestādes izziņu);
  • kura apguvusi akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12. klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;
  • kura Eiropas skolā sekmīgi nokārtojusi latviešu valodas bakalaurāta eksāmenu, ko apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija;
  • kurai ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnoze, kas minēta Noteikumu Nr.157 2. pielikumā (nepieciešams fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai psihiatra vai bērnu psihiatra atzinums);
  • kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu;
  • kura ir sasniegusi 75 gadu vecumu.

Sīkāku informācija par valsts valodas pārbaudes kārtošanu var izlasīt Valsts izglītības satura centra mājas lapā: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-parbaude

Lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanas vai reģistrēšanas atteikumu vai uzturēšanās atļaujas anulēšanu uzaicinātājs vai ārzemnieks, kuram nav nepieciešams izsaukums uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ir tiesīgs apstrīdēt 30 dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas, aizpildot un nosūtot iesniegumu.

Pārvaldes priekšnieka lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanas vai reģistrēšanas atteikumu vai uzturēšanās atļaujas anulēšanu iepriekš minētās personas ir tiesīgas pārsūdzēt tiesā.

Lūdzam ņemt vērā, ka iesniegumi tiek pieņemti tikai latviešu valodā!