Par Latvijas pilsoni atzīstams:

 • bērns, kurš atrasts Latvijas teritorijā un kura vecāki nav zināmi, vai cits bez vecāku gādības palicis bērns, kurš Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē;
 • bārenis, kurš Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē.

Kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņem un izskata iesniegumu un reģistrē bērnu par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības likuma  2.panta pirmās daļas 5. vai 6.punkta nosacījumiem, reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.

Nepieciešamie dokumenti:

 1. iesniegums:    
 2. bērna likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte) (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
 3. bērna personu apliecinošs dokuments (ja ir) (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
 4. dokuments, kas apliecina tiesības iegūt Latvijas pilsonību (ja nepieciešamā informācija nav iekļauta Fizisko personu reģistrā):
 • dokuments par to, ka bērna vecākiem atņemtas aizgādības tiesības pār bērnu (tiesas lēmums) vai dokuments, kas apliecina, ka bērns ir bārenis (vecāku miršanas apliecība vai izraksts no miršanas reģistra);
 • dokuments par to, ka bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē (bāriņtiesas lēmums).

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumenti šobrīd iesniedzami attālināti:

 1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026 vai jebkurai PMLP teritoriālajai nodaļai;

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu;

 1. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu pskn@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras PMLP teritoriālās nodaļas e-pastu, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, kā arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinoša dokumentu kopiju;
 2. izmantojot oficiālo elektronisko e-adresi, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas.

Ja dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, dokumentam jāizveido apliecinājums "kopija pareiza", ar norādi, kas to apliecina, un dokumenta kopijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Svarīgi! Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Svarīgi!

Iesniegumu par bērnu līdz 15 gadiem paraksta bērna likumiskais pārstāvis.

Vecumā no 15 gadiem līdz 18 gadiem iesniegumu paraksta pats bērns.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.