Personām, kuras ir ieguvušas augstāko izglītību latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs*

Atbrīvojums no latviešu valodas prasmes pārbaudes

Personām, kuras pēc 2011.gada 31.augusta centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei), iegūstot tajā kopējo procentuālo novērtējumu, kas nav mazāks par 50 procentiem, vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei), iegūstot tajā kopējo procentuālo novērtējumu, kas nav mazāks par 20 procentiem*

Atbrīvojums no latviešu valodas prasmes pārbaudes

 Personām, kuras ieguvušas pamatizglītību latviešu valodā, apgūstot tajā vairāk nekā pusi no pamatizglītības programmas

Atbrīvojums no abām pārbaudēm

Personām, kuras ir sasniegušas 65 gadu vecumu

Atbrīvojums no latviešu valodas rakstu prasmes pārbaudes.

I, II, III grupas invalīdiem

Atkarībā no invaliditātes ir dažādi atbrīvojumi no pārbaudēm (sk. zemāk).

* Diploma un sertifikāta derīguma termiņš uz naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas brīdi - pieci gadi!

Personām ar īpašām vajadzībām noteikti šādi atvieglojumi:

  • pirmās grupas invalīdi, otrās grupas invalīdi ar progresējošu psihisku saslimšanu, otrās vai trešās grupas invalīdi ar kurlmēmumu vai abpusēju kurlumu ir atbrīvoti no abām pārbaudēm;
  • II un III grupas invalīdi, kuriem nav labās (kreisās) rokas vai labās (kreisās) rokas plaukstas, II un III grupas redzes invalīdi ir atbrīvoti no latviešu valodas rakstu prasmes pārbaudes;
  • II un III grupas runas invalīdi ir atbrīvoti no latviešu valodas runas prasmes pārbaudes;
  • II un III grupas dzirdes invalīdi ir atbrīvoti no latviešu valodas klausīšanās prasmes un runas prasmes pārbaudes;
  • II un III grupas invalīdi ar citām saslimšanām uz iesnieguma un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinuma pamata var saņemt atvieglojumus ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka pilnvarotas personas atzinumu.

Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv, vai arī darba dienās no plkst. 8.00 - 12.00 un 12.30 - 16.30  zvanot pa tālruni +67829820 vai 67829844.