Lai saņemtu informāciju rakstiski, nepieciešams aizpildīt anketu (anketa MS Word formātā) vai sagatavot pieprasījumu brīvā formā, kurā jānorāda:

 1. ziņu pieprasītāja vārds, uzvārds un personas kods (juridiskajai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs Nodokļu maksātāju reģistrā);
 2. dzīvesvieta (juridiskajai personai - juridiskā adrese);
 3. nepieciešamo ziņu apjoms un izsniegšanas veids;
 4. pieprasot ziņas par citu personu, papildus jānorāda:
  • ziņu saņemšanas nepieciešamības pamatojums (un, ja ir, dokumentu, kas to apliecina);
  • ziņu izmantošanas mērķis, ja ar likumu nav noteikta cita kārtība;
  • datus, pēc kuriem var identificēt personu.

Lai nekustamā īpašuma īpašnieki varētu saņemt ziņas par neksutamajā īpašumā deklarētajām personām, ir jāaizpilda šī veidlapa:

Izziņas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība - eID karte). Nosūtot izziņu pa pastu uz ziņu pieprasītāja deklarēto vai juridisko adresi ierakstīta sūtījuma veidā, VAS “Latvijas Pasts” būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;;
  • juridiskās personas pārstāvis - juridiskās personas reģistrācijas apliecība un publisks dokuments, kas apliecina ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesības, ja ziņas par pārstāvības tiesībām nav iespējams pārbaudīt Uzņēmumu reģistrā;
  • pilnvarotai personai - notariāli apliecināta pilnvara, ja pilnvarotājs ir fiziskā persona, vai rakstveida pilnvara bez notariāla apliecinājuma, jeb orderis, ja fiziskās personas pārstāvis ir zvērināts advokāts;
  • likumiskais pārstāvis - aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokuments, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā; 
  • pieprasot izziņu par citu personu, jāiesniedz pamatojumu apliecinošs vai savstarpējo saistību apliecinošs dokuments;
  • lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, nepieciešams atvieglojumu vai atbrīvojumu apliecinošs dokuments. Nosūtot PMLP pilnvarojuma vai pārstāvību apliecinoša dokumenta kopiju, tā atbilstību oriģinālam nepieciešams apliecināt Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajā kārtībā.

Informācija no Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas tiek izsniegta, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Ministru kabineta 15.02.2011. noteikumus Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība", Fizisko personu datu apstrādes likumu, Iedzīvotāju reģistra likumu, Informācijas atklātības likumu un citos normatīvajos aktos noteikto.