Tiesības uz nodarbinātību apliecina atbilstošs ieraksts ārzemniekam izsniegtajā vīzā.

Vīza ar tiesībām uz nodarbinātību ārzemniekam ir jāsaņem pirms ieceļošanas Latvijā – Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī, kas ir kompetenta izskatīt vīzas pieteikumu. Šis noteikums attiecas arī uz ārzemniekiem, kuriem nav nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijas Republikā. Ja ārzemniekam ieceļošanai Latvijā ar citu mērķi vīza nav nepieciešama, nodarbinātības gadījumā jāsaņem vīza ar apliecinājumu par tiesībām uz nodarbinātību.

Ārzemniekam, kurš vēlas tikt nodarbināts uz vīzas pamata, var izsniegt:

 • īstermiņa vīzu (C vīzu) – ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā;
 • ilgtermiņa vīzu (D vīzu) – uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Ilgtermiņa vīzu sezonas darba veikšanai var izsniegt uz laiku līdz sešiem mēnešiem 12 mēnešu periodā.

Lai saņemtu vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību:

 1. darba devējam Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē jāpiesaka vakance (skat. *Izņēmumus):
 2. darba devējam jānoformē ielūgums jebkurā Pārvaldes filiālē;
 3. ārzemniekam kompetentajā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī jāiesniedz dokumenti vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.

Lēmumu par nodarbinātības tiesību piešķiršanu iekļauj lēmumā par vīzas izsniegšanu. Atkarībā no ieceļošanas iemesla un nodarbinātības veida ārzemniekam izsniegtās vīzas uzlīmē ir jābūt kādam no šiem ierakstiem, kas apliecina, ka ārzemnieks saņēmis tiesības uz nodarbinātību Latvijā:

 • BUSINESS
 • THE RIGHT TO WORK WITH A SPECIFIC EMPLOYER
 • THE RIGHT TO WORK 20 H PER WEEK
 • SEASONAL WORK
 • VOLUNTARY WORK
 • THE RIGHT TO WORK WITH NO RESTRICTIONS

Apliecinājums par tiesībām uz nodarbinātību nav nepieciešams, ja ārzemnieks likumīgi uzturas Latvijas Republikā saistībā ar:

 • dalību viesizrādēs (vieskoncertos) kā radošs mākslinieks vai izpildītājmākslinieks vai kā izrāžu (koncertu) nodrošināšanā iesaistīts administratīvais vai tehniskais darbinieks un paredzētais uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā nepārsniedz 14 dienas;
 • izglītības iestādes vai zinātniskās institūcijas, vai atsevišķa zinātnieka uzaicinājumu veikt zinātniskus pētījumus vai piedalīties izglītības programmu īstenošanā un paredzētais uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā nepārsniedz 14 dienas;
 • to, ka ir pētnieks, kurš uzturas Latvijas Republikā saskaņā ar Imigrācijas likuma 5.2 panta pirmo daļu, un ir ievēlēts akadēmiskā amatā kādā no koledžām, augstskolām vai zinātniskajiem institūtiem Latvijas Republikā, vai ir students, kurš uzturas Latvijas Republikā saskaņā ar Imigrācijas likuma 5.3 pantu un kura nodarbinātība nepārsniedz 20 stundas nedēļā;
 • to, ka ir Latvijas kuģu reģistrā reģistrēta starptautiskus jūras reisus veicoša kuģa apkalpes loceklis;
 • to, ka ir ārvalstī reģistrēta starptautiskos pārvadājumus veicoša transportlīdzekļa apkalpes loceklis;
 • to, ka likumīgi strādā kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā un darba devējs viņu norīko darbā pakalpojumu sniegšanai Latvijā uz laikposmu, kas nepārsniedz 90 dienas sešu mēnešu laikā;
 • to, ka ir komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants, valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai pašnodarbināta persona un uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā nepārsniedz 90 dienas sešu mēnešu laikā;
 • to, ka ir uzņēmuma ietvaros pārcelts darbinieks, kura uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā un kuram ir derīga citas Eiropas Savienības dalībvalsts izsniegta termiņuzturēšanās atļauja kā uzņēmuma ietvaros pārceltam darbiniekam;
 • to, ka ir nodarbināts Latvijas Republikā un viņa uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā nepārsniedz 14 dienas jebkurā 180 dienu periodā;
 • prakses veikšanu studiju programmas ietvaros;
 • atbilstošas profesionālās pieredzes iegūšanu kā stažierim ne vēlāk kā divus gadus pēc augstākās izglītības iegūšanas.

* Izņēmumi

Ja ārzemnieka nodarbinātība saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā, tiesības uz nodarbinātību bez vakances pieteikšanas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē piešķir šādām personām (pieprasot vīzu, nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprināts ielūgums):

 1. ārzemniekam, kuru paredzēts nodarbināt:
  • kā radošo vai izpildītājmākslu mākslinieku vai izrāžu (koncertu) nodrošināšanā iesaistītu administratīvo vai tehnisko darbinieku vai par vadītāju no valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē;
  • par pedagogu akreditētā izglītības iestādē;
  • par vērtētāju, kurš novērtē, akreditē un uzrauga laboratorijas, sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas;
  • par informācijas tehnoloģiju speciālistu, ja viņam ir augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā un pieredze vadošā amatā (piemēram, projektu direktors, kvalitātes vadītājs) informācijas tehnoloģiju nozarē (pēdējos trīs gadus);
  • par profesionālu sportistu pēc sporta kluba uzaicinājuma;
  • par sporta treneri;
  • par transportlīdzekļa vadītāju starptautiskajos kravu pārvadājumos autotransporta jomā reglamentētajās profesijās saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka reglamentētās profesijas;
  • civilās aviācijas jomā reglamentētajās profesijās saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka reglamentētās profesijas;
  • valsts organizētajos vasaras nodarbinātības pasākumos ārvalstīs dzīvojošiem jauniešiem, kuriem vismaz viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs);
 2. ārzemniekam, kurš ir:
  • izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā;
  • konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei, vai persona, kura, veicot savus profesionālos pienākumus, palīdz īstenot tādu starptautisku dokumentu (starptautisku līgumu, starpvaldību līgumu, starpresoru vienošanos) vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika, valsts tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;
  • veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punktu.

Ārzemniekiem atļauts strādāt algotu darbu tikai ja ir saņemts apliecinājums par tiesībām uz nodarbinātību (Imigrācijas likuma 9.pants un Ministru kabineta noteikumi nr. 55).