Pakalpojums

Summa

(euro)

Izsaukuma apstiprināšana

 

       par iesniegto pieprasījumu izsaukuma apstiprināšanai

10.00

par pieprasījumu izsaukuma apstiprināšanai, kas iesniegts elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu

5.00

       papildus - par katru izsaukuma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem

 4.00        

       papildus - par katru izsaukuma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam

2.00

       papildus - par katru uzaicināmās personas tiesību uz nodarbinātību pieprasījumu

55.00

Precizējums izsaukuma pieprasījuma iekļautajā informācijā, kas veikta saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu (par katru veikto labojumu)

6.00

Par papildu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanu vai esošo tiesību uz nodarbinātību precizēšanu

20.00

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana

 

       30 dienu laikā

100.00

       10 darba dienu laikā

200.00

        5 darba dienu laikā

400.00

Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana

 

        10 darba dienu laikā

100.00

         5 darba dienu laikā

200.00

 Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam un aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, kā arī akreditētās  izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam

 

       30 dienu laikā

70.00

       10 darba dienu laikā

200.00

        5 darba dienu laikā

400.00

 Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana alternatīvo statusu saņēmušam ārzemniekam, viņa ģimenes locekļiem ģimenes atkalapvienošanas gadījumā vai ārzemniekam, kurš pieprasa termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 27.punktu

 

       30 dienu laikā

20.00

       10 darbdienu laikā

40.00

        5 darba dienu laikā

80.00

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš pieprasa termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29., 30. vai 31.punktu, un viņa ģimenes loceklim

 

      30 dienu laikā

150.00

       10 darbdienu laikā

300.00

       5 darba dienu laikā

450.00

 Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana saskaņā ar Imigrācijas likuma 33.panta pirmās daļas 2.punktu

 

       90 dienu laikā

150.00

       45 dienu laikā

300.00

       10 darba dienu laikā

450.00

Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana

 

       90 dienu laikā

100.00

       45 dienu laikā

200.00

       10 darba dienu laikā

400.00

Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana

 

        30 dienu laikā

100.00

        10 darba dienu laikā

200.00

 Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš ir Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgs bērns vai pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas nepilsonim

 

       30 dienu laikā

50.00

       10 darba dienu laikā

200.00

 Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana bēgļa statusu ieguvušam ārzemniekam un viņa ģimenes locekļiem ģimenes atkalapvienošanas gadījumā

 

       30 dienu laikā

70.00

       10 darba dienu laikā

140.00

       5 darba dienu laikā

210.00

  Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu ārzemniekam, kurš pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai ārzemniekam, kas uzturas Latvijas Republikā ar derīgu pastāvīgās uzturēšanās atļauju

 

       90 dienu laikā

70.00

       45 dienu laikā

140.00

       10 darbadienu laikā

210.00

 Valsts nodeva par uzturēšanās atļaujas vai reģistrācijas apliecības izsniegšanu, ja iepriekšējā uzturēšanās atļauja nozaudēta vai bojāta, vai mainījušies tajā iekļautie dati

15.00

Valsts nodeva par termiņuzturēšanās atļaujas reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu

 

       30 dienu laikā

45.00

       10 darba dienu laikā

90.00

        5 darba dienu laikā

180.00

Valsts nodeva par termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegta saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu ārzemniekam un viņa ģimenes locekļiem

 

       30 dienu laikā

70.00

       10 darba dienu laikā

140.00

        5 darba dienu laikā

210.00

Valsts nodeva par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu

 

       30 dienu laikā

35.00

       10 darba dienu laikā

90.00

        5 darba dienu laikā

140.00

Avots: Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumi Nr.557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

 

Atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas

Pilns saraksts ar personu kategorijām, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas, ir pieejams Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumos Nr.557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem". Skatīt 11.punktu.

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

  • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā klientu apkalpošanas nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

  • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā jānorāda saņemtā pakalpojuma veids, kā arī tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa.

Iemaksas mērķis: VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.)
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām 
normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.