Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumi Nr. 1004 "Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošanu" valsts nodeva par Latvijas pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu ir noteikta 21,34 euro.

Politiski represētām personām, pirmās grupas invalīdiem, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un personām, kuras saskaņā ar likumu ir atzītas par trūcīgām, ir noteikta samazināta valsts nodevas likme - 7,11 euro (uzrādot apliecinošu dokumentu).

No valsts nodevas ir atbrīvotas personas, kuras vēlas atjaunot pilsonību, kas zaudēta juridiskas kļūdas vai prettiesiskas atņemšanas dēļ.

Bankas rekvizīti:

Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts: LV35TREL1060140919700
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu.

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.