Dokumenti derīgas uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai jāiesniedz, ņemot vērā dokumentu izskatīšanas (30 dienas) un uzturēšanās atļaujas izgatavošanas termiņu (10 darba dienas).

Ja ārzemnieks atrodas Latvijā dokumentus var:

 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Ja ārzemnieks uzturas ārpus Latvijas dokumentus var:

 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu no ārvalsts parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai nepieciešams Pārvaldē apstiprināts izsaukums.

Izsaukums nav nepieciešams, ja ārzemnieks:

 • ir individuālais komersants;
 • ir komercreģistrā reģistrēta komersanta vienīgā amatpersona ar pārstāvības tiesībām;
 • ir pašnodarbināta persona;
 • ir ārvalsts komersanta pārstāvis;
 • ir šķīris vai šķir laulību vai viņa laulātais ir miris un ārzemnieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns - Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
 • 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis;
 • pieprasa vai vēlas reģistrēt pastāvīgās uzturēšanās atļauju;
 • pieprasa uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz kompetentas valsts drošības iestādes, tiesībaizsardzības iestādes vai tiešās valsts pārvaldes iestādes pieprasījumu;
 • pieprasa vai reģistrē  uzturēšanās atļauju sakarā ar to, ka viņš iecelts par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim;
 • pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 23., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32. vai 33. punktu vai saskaņā ar Imigrācijas likuma 31.panta trešo daļu;
 • reģistrē termiņuzturēšanās atļauju, kas izsniegta saskaņā ar Imigrācijas likuma 30. vai 31. pantu;
 • pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar mācībām Latvijas Republikā akreditētā vispārējās izglītības iestādē;
 • pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta trešo daļu;
 • ir ģimenes loceklis iepriekš minētajiem ārzemniekiem, pieprasot uzturēšanās atļauju vienlaikus.

Lai reģistrētu uzturēšanās atļauju, ārzemnieks iesniedz iesniegumu un iesniedz:

 • Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopiju (ārzemnieks apliecina dokumenta atbilstību oriģinālam);
 • maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
 • dokumentu, kas apliecina, ka ārzemniekam ir derīga veselības apdrošināšanas polise (reģistrējot pastāvīgās uzturēšanās atļauju, polise nav nepieciešama).
 •  ja ārzemnieks reģistrē saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 28., 29., 30. vai 31. punktu izsniegtu termiņuzturēšanās atļauju vai viņš ir Imigrācijas likuma4. panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta papildu aizsardzība, iesniedz brīvas formas iesniegumu, kurā norāda informāciju par pašreizējo uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā un ārvalstī, uzturēšanās dienu skaitu Latvijas Republikā laikposmā no uzturēšanās atļaujas izsniegšanas vai iepriekšējās reģistrācijas brīža un nodarbinātību". Iesnieguma paraugs.

Ārzemnieks, kuram uzturēšanās atļauja izsniegta sakarā ar mācībām vispārējās vidējās izglītības iestādē, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka ārzemnieks turpina mācības šajā izglītības iestādē

 

!!! Ja ārzemnieka uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar to, ka viņam pieder nekustamais īpašums, vai nodarbinātību vai komercdarbību, vai ārzemnieks ir pašnodarbināta persona, viņam jāiesniedz papildu dokumenti:

 • Ārzemnieks, kuram uzturēšanās atļauja izsniegta sakarā ar to, ka viņam pieder nekustamais īpašums Latvijas Republikas teritorijā, papildus iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.
 • Ārzemnieks, kuram uzturēšanās atļauja izsniegta sakarā ar to, ka viņš ir veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē ne mazāk kā 280 000 euro apmērā, papildus iesniedz kredītiestādes izziņu par to, ka noguldījuma līgums nav izbeigts pirms noguldījuma atmaksas termiņa.
 • Komercreģistrā reģistrēts valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, papildus iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka komercsabiedrība visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksājusi valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 21 350 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 1750 euro
 •  Kapitālsabiedrības dalībnieks, papildus iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka kapitālsabiedrība:
  • ja termiņuzturēšanās atļauja pieprasīta saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta “a” apakšpunktu, visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksājusi valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 40 000 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 3300 euro;
  • ja termiņuzturēšanās atļauja pieprasīta saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta “b” apakšpunktu,  visa ārzemniekam izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksājusi valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 100 000 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 8300 euro.
  • saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28. punkta "c" apakšpunktu izsniegtā termiņuzturēšanās atļauja ir spēkā, ja tās derīguma laikā kapitālsabiedrība, kurā šis ārzemnieks veicis ieguldījumu, katrā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksā valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 100 000 euro (šajā kopsummā neieskaitot to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī ir ne mazāka par 8300 euro. Nodokļu maksājumu kopsummā ieskaita arī Latvijas Republikā reģistrēto meitas uzņēmumu veiktos nodokļu maksājumus;
 • Individuālais komersants, papildus iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka individuālais komersants:
  • visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam veicis valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 14 230 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 1150 euro.
 • Ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis, papildus iesniedz:
  • dokumentus, kas apliecina, ka ārvalsts komersants izpildījis biznesa plānu, kas apliecina ārvalsts komersanta biznesa stratēģiju darbībai Latvijas Republikā, kas veicina ražošanas vai pakalpojumu nozares attīstību;
  • dokumentus, kas apliecina ārvalsts komersanta pārstāvniecības aktīvu darbību iepriekšējā gada laikā, kuras rezultātā tikusi veicināta Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstība.

Ja ārzemnieka uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību, vai ārzemnieks ir pašnodarbināta persona, papildus minētajiem dokumentiem, jāiesniedz kompetentas iestādes izziņa par valsts sociālās apdrošināšanas un iedzīvotāju ienākumu nodokļa iemaksu veikšanu un to apmēru, ja tādi dokumenti ir ārzemnieka rīcībā.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklim un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām jābūt samaksātām no ienākuma, kādu ārzemnieks norādījis, iesniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Lēmumu par uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu pieņem pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, intervijas un citu ziņu pārbaudes.