Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, kurš ir Savienības pilsonis ir tiesīgs pieprasīt reģistrācijas apliecību vai uzturēšanās atļauju, ja ģimenes loceklis nav Savienības pilsonis un kurš ieceļo kopā ar Savienības pilsoni:

Uzrādot derīgu ceļošanas dokumentu, ģimenes loceklis iesniedz:

  • noteikta parauga anketu, ja viņš iepriekš nav saņēmis reģistrācijas apliecību vai uzturēšanās atļauju;
  • dokumentu, kas apliecina laulības, radniecības vai reģistrētu partnerattiecību faktu;
  • apliecinājumu par pietiekamu iztikas nodrošinājumu, lai nekļūtu par slogu sociālās palīdzības sistēmai (par apliecinājumu tiek uzskatīts atbilstošs ieraksts anketā, ja tiek iesniegta anketa vai brīvas formas iesniegums, kurā norādīti pieejamo iztikas līdzekļu apjoms un to izcelsmes avots, ja anketa netiek iesniegta);
  • dalībvalsts izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona Latvijas Republika ir tiesīga saņemt nepieciešamo medicīnisko vai neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības apdrošināšanas polisi;
  • notariāli apstiprinātu vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē abu vecāku vai aizbildņa parakstītu piekrišanu bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku, ja reģistrācijas apliecība ir izsniedzama nepilngadīgam bērnam. Ja bērns Latvijas Republikā uzturēsies kopā ar vienu no vecākiem, nepieciešama tā vecāka piekrišana, kurš neieceļo kopā ar bērnu. Piekrišana nav nepieciešama, ja bērns Latvijas Republikā ieceļo kopā ar abiem vecākiem vai aizbildni. Ja aizgādību īsteno vecāks, ar kuru bērns ieceļo Latvijas Republikā, un nav noteikti ierobežojumi bērna dzīvesvietas maiņai bez otra vecāka piekrišanas, iesniedz attiecīgu tiesas vai citas kompetentas iestādes vai amatpersonas nolēmumu;
  • dokumentu, kas apstiprina faktu par kopīgu mājsaimniecību vai faktu, ka persona atrodas Savienības pilsoņa apgādībā vai viņai nopietnu veselības traucējumu dēļ ir vajadzīga personiska kopšana, un Savienības pilsonis apliecina, ka nodrošinās ģimenes locekļa kopšanu;
  • dokumentu, kas apliecina, ka nereģistrētajās partnerattiecībās dzimis bērns, vai dokumentus, kas apliecina, ka nereģistrētās partnerattiecības ir ilgstošas (piemēram, dokumentus par kopīgu kredītu nekustamā īpašuma iegādei, kopīgu nekustamo īpašumu vai kopīgu mājsaimniecību.)

Ja Savienības pilsonis ir nodarbināts Latvijas Republikā darbinieka statusā vai ir pašnodarbināta persona, viņa ģimenes locekļiem nav jāiesniedz:

  • apliecinājumu par pietiekamu iztikas nodrošinājumu, lai nekļūtu par slogu sociālās palīdzības sistēmai;
  • dalībvalsts izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona Latvijas Republika ir tiesīga saņemt nepieciešamo medicīnisko vai neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības apdrošināšanas polisi;