Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

FUNKCIJAS

Atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde veic šādas funkcijas:

Migrācijas politikas īstenošana:

 • izstrādā normatīvos aktus migrācijas procesu regulēšanai;
 • pilnveido un saskaņo Latvijas Republikas normatīvos aktus vīzu režīma, ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanas jomā ar Eiropas Savienības likumdošanas aktiem;
 • sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, kā arī citu valstu migrācijas dienestiem, organizē starptautiskās apspriedes un seminārus par migrācijas jautājumiem un piedalās to darbā;
 • analizē Latvijas un citu valstu pieredzi migrācijas jautājumu risināšanā;
 • izsniedz vīzas iebraukšanai Latvijas Republikā vai tās šķērsošanai;
 • izsniedz, pagarina, reģistrē un anulē uzturēšanās atļaujas;
 • analizē statistikas datus.

Patvēruma politikas izstrādāšana un īstenošana:

 • izstrādā normatīvos aktus patvēruma politikas realizācijai;
 • noteiktā kārtībā izskata jautājumus un pieņem lēmumus par bēgļa un alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu;
 • izsniedz dokumentus:
  • patvēruma meklētājiem;
  • bēgļiem;
  • personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Repatriācijas politikas izstrādāšana un īstenošana:

 • izstrādā normatīvos aktus repatriācijas politikas īstenošanai;
 • organizē repatriācijas darbu un pārvalda Repatriācijas fonda līdzekļus;
 • veic ar repatriantu integrāciju saistītos pasākumus;
 • pieņem repatriācijas dokumentus, lemj par atļaujas izsniegšanu iebraukšanai Latvijā un repatrianta statusa piešķiršanu, kā arī izsniedz dokumentus, kas apliecina repatrianta statusu.

Personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izsniegšana:

 • izsniedz personu apliecinošos un ceļošanas dokumentus;
 • veic minēto dokumentu uzskaiti, kā arī veido un uztur attiecīgas datu bāzes.

Personu tiesiskā statusa noteikšana un naturalizācija:

 • nosaka personu piederību pie Latvijas pilsonības;
 • pieņem un izskata personu iesniegumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā;
 • organizē Pilsonības likumā noteiktos naturalizācijas pārbaudījumus;
 • izskata personu iesniegumus par atteikšanos no Latvijas pilsonības;
 • izskata pārbaudes lietas par Latvijas pilsonības atņemšanu un ceļ prasību tiesā par pilsonības atņemšanu;
 • izskata iesniegumus par pilsonības atjaunošanu.

Ziņu sniegšana no Iedzīvotāju reģistra:

 • reģistrē personas Iedzīvotāju reģistrā un pārbauda reģistrējamo personu sniegtās ziņas;
 • vāc Iedzīvotāju reģistram nepieciešamās ziņas;
 • uztur un pilnveido vienotu automatizētu iedzīvotāju uzskaites sistēmu;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā sniedz personām un valsts pārvaldes institūcijām nepieciešamās ziņas.

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities