Statuss:
Noslēdzies

Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki”

EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS (ETVVIF)

attēls

Projekts „Uzturēšanās atļauju informācijas sistēmas datu apstrādes procesa uzlabošana”

 

Projekta īstenotājs:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

Projekta prioritāte un aktivitāte:

2007.gada programmas Prioritāte Nr.2 Rādītāju un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu progresu, pielāgotu politiku un pasākumus un veicinātu salīdzinošo mācību koordināciju
 

Projekta aktivitāte:

2007.gada programmas Aktivitāte 2.1.1. Informācijas tehnoloģiju sistēmas izveide, kas atvieglotu imigrantu statistikas apkopošanu un pielietošanu, lai būtu iespējams ātrāk, kvalitatīvāk un detalizētāk apstrādāt informāciju par trešo valstu valstspiederīgajiem. 
 

Projekta īstenošana:

01.07.2009 – 31.12.2009

 

Projekta izmaksas:

58894,36 LVL (t.sk. Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums 44170,77 LVL un valsts budžeta finansējums 14723,59 LVL). 

 

Projekta vispārējais mērķis:

 

Nodrošināt nepieciešamo statistikas datu iegūšanu par trešo valstu valstspiederīgajiem.

 

Projekta specifiskais mērķis:

 

Radīt metodiku un rekomendācijas informācijas tehnoloģiju pielietošanai, kas atvieglotu imigrantu statistikas apkopošanu un pielietošanu, tādējādi nodrošinot iespējami ērtāku, ātrāku, kvalitatīvāku un detalizētu informācijas apstrādi par trešo valstu valstspiederīgajiem.

 

Projekta ietvaros plānotie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti:

 

Lai novērstu problēmu, kas saistīta ar precīzu un detalizētu statistikas informāciju iegūšanu par Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem trešo valstu valstspiederīgajiem, tiek pilnveidota PMLP rīcībā esošā Uzturēšanās atļauju informācijas sistēmas programmatūra. 
Lai to īstenotu, Projekta ietvaros ir plānots piesaistīt migrācijas un informācijas tehnoloģiju ekspertus gan no PMLP strādājošajiem speciālistiem, gan ārējos ekspertus, lai tie: 

  • Veiktu esošās situācijas analīzi normatīvo aktu, informācijas tehnoloģiju jomā;
  • Apzinātu mērķauditoriju, kas nodarbojas ar integrācijas jautājumu risināšanu, un tās pieprasījumu pēc statistikas datiem;
  • Veiktu metodikas un rekomendāciju informācijas tehnoloģiju izstrādi, kas atvieglotu imigrantu statistikas apkopošanu un pielietošanu, lai nodrošinātu iespējami ērtāku, ātrāku, kvalitatīvāku un detalizētu informācijas apstrādi par trešo valstu valstspiederīgajiem.

Metodikas un rekomendāciju izstrāde nodrošinās iespēju PMLP pilnveidot Uzturēšanās atļauju informācijas sistēmu, lai uzkrātu nepieciešamo datu apjomu atbilstoši aktuālajām statistikas vajadzībām, kā arī nodrošinātu iespēju sagatavot statistikas datus no sistēmā izveidota statistikas moduļa, kas veicinās cilvēkresursu efektīvu izmantošanu. 

Izstrādāta metodika un rekomendācijas informācijas tehnoloģiju pielietošanā 

 

Projekta mērķauditorija:

 

Projekta galējie labumu guvēji ir valsts un nevalstiskās institūcijas, kas izstrādā sabiedrības integrācijas programmas, veic to novērtēšanu, kā arī tās institūcijas un organizācijas, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, piemēram, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, dažādas zinātniskās pētniecības institūcijas, sabiedriskās organizācijas. 
Kā galējā labuma guvēji ir uzskatāmi Latvijā pastāvīgi dzīvojošie trešo valstu pilsoņi, uz kuriem vērstie pakalpojumi un integrācijas programmas tiks izstrādātas, ņemot vērā pamatotu un precīzu statistiku. 

Projektā sasniegtais rezultāts:

Rekomendācijas uzturēšanās atļauju programmatūras pilnveidošanai.

Kontaktpersona: Uldis Apsītis 
E-pasts: uldis.apsitis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67829700