Statuss:
Noslēdzies
logo

„Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki””

Projekta īstenotāji: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
2010.gada programmas 1.prioritāte  „Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem” 

1.2.1.aktivitāte „ Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki””

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2011. – 30.06.2012.

Projekta vispārējais mērķis: 
Paaugstināt patvēruma meklētāju uzņemšanas standartus.

Projekta specifiskais mērķis
Uzlabot patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” tehnisko stāvokli, sniegt praktisku palīdzību patvēruma meklētājiem un uzlabot patvēruma meklētāju personu datu apstrādi.

Projektā paredzēts:

  1. sniegt materiālo, psiholoģisko un medicīnisko palīdzību, patvēruma meklētājiem, kas uzturas PMIC „Mucenieki”;
  2. sniegt tulkošanas pakalpojumus patvēruma procedūras nodrošināšanai;
  3. apkopot informāciju par Pārvaldes un NVO sniegto praktisko palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu;
  4. veikt sadzīves apstākļu uzlabojumus Centrā;
  5. pilnveidot Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas programmu, papildinot to ar sarakstes un tiesvedības procesiem, sagatavojot specifikāciju Dublinas procesiem.

Projekta īstenošanas 1., 2., 3. un 4.ceturkšņa rezultāti

Laikā no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam  Patvēruma meklētāju izmitināšanas  centrā "Mucenieki” uzturējušies 353  patvēruma meklētāji,  kas saņēmuši dažāda veida atbalstu Projekta ietvaros. Pavisam laika periodā no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam  Projekta ietvaros ir bijuši 2153 palīdzības sniegšanas gadījumi.

Materiālās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem    
Katru mēnesi patvēruma meklētājiem izsniegtas  dažādas braukšanas kartes braucieniem Rīgas sabiedriskajā transportā, kopumā periodā no 2011.gada jūlija līdz 2012.gada jūnijam izsniegtas  kartes ar dažādu braucienu skaitu 457 gadījumā, tai skaitā skolēnu kartes. Mērķa grupas vajadzībām 941 gadījumos izsniegtas higiēnas preces.   Iegādāti un izsniegti  100 trauku komplekti kā arī apģērba komplekti 3 jaundzimušajiem. Iegādāti katli, izsniegšanai patvēruma meklētājiem, iegādāta un izsniegta 81 pārtikas paka,  kā arī precizēta palīdzības sniegšanas metodika.

Medicīniskās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem    
Patvēruma meklētājiem pēc vajadzības nodrošināta medicīniskās palīdzības sniegšana Centrā, sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu, tajā skaitā ārstēšanās stacionārā apmaksa un ārstu izrakstīto medikamentu iegāde. Noslēgts līgums par mājas vizītēm. Laika periodā līdz 2012.gada jūnijam bijuši 320 medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumi.

Psiholoģiskās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem    
Patvēruma meklētāji saņem psihologa konsultācijas – laika periodā līdz 2012.gada martam notikušas 84 konsultācijas.

Tulkošanas pakalpojumu sniegšana patvēruma meklētājiem    
Patvēruma meklētāju lietu izskatīšanai tiek nodrošināti rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi. Laika periodā no 2011.gada jūlija līdz 2012.gada jūnijam nodrošināti 185 tulkošanas gadījumi.

Informācijas apkopošana par patvēruma meklētājiem sniegto palīdzību    
Patvēruma meklētajiem sniegtā palīdzība tiek reģistrēta Vienotās migrācijas informācijas sistēmas patvēruma meklētāju apakšsistēmā. Septembra vidū produkcijas vidē sāka darboties Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Palīdzības uzskaites sistēma. Statistika liecina, ka laika periodā no 2011.gada septembra līdz 2012.gada jūnijam bijuši 1923 palīdzības sniegšanas gadījumi.

Centra labiekārtošana     
Iegādātas preces, kas nepieciešamas patvēruma meklētāju sadzīvei: pannas, elektriskās tējkannas, tējkannas, krūzītes, karotītes, dakšiņas, naži,  katli,  kafijas nospiedēji, matrači.

Iegādātas preces medicīnas kabineta vajadzībām: asinsspiediena mērītājs un ambulatorās kartes, lampa medmāsai un citas medicīnas preces un inventārs kabineta iekārtošanai.

Iegādāta trauku mazgājamā mašīna, atjaunots rotaļu istabas inventārs. Veikts daļējs rotaļu istabas remonts. Uzstādīti dūmu detektori. Veikts tualetes telpas remonts un interviju telpas remonts.

Centra tehniskā stāvokļa uzlabošana    
Pabeigta PMIC Mucenieki jumta renovācija un ēku daļu siltināšana.  Veikti drenāžas darbi un zibens aizsardzības ierīkošana.

Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas pilnveidošana    
Izstrādāta prasību specifikācija Dublinas konsultāciju procesam, izstrādāta programmatūra sarakstes un tiesvedības procesam.

Publicitātes pasākumi      
Centrā izvietota informācija par iespēju saņemt medicīnisko palīdzību un nepieciešamās preces. Izvietotas norādes pārvaldē par projekta īstenošanu. Izgatavoti zīmogi un uzlīmes ar atsauci uz EBF finansējumu. Informācija ievietota PMLP iekšējā un ārējā mājas lapā.

Pētījums par patvēruma meklētāju izmitināšanas iespējām    
Pētījums veikts. Aptaujāti 95 adresāti, no kuriem saņemtas 9 atbildes.


 

 

Kontaktpersona: Ilva Ieviņa 
E-pasts: ilva.ievina@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67829749
Fakss: 67829746