Statuss:
Noslēdzies
logo

Eiropas Bēgļu fonda projekts „Uzņemšanas funkciju optimizācijas izpēte un Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana” 

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
1.Prioritāte. Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem.

1.1. aktivitāte – uzņemšanas apstākļu un kapacitātes paaugstināšana, kā arī vietas un aprīkojuma nodrošināšana brīvā laika pavadīšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Projekta īstenošana: 01.01.2009 – 30.06.2010

Projekta izmaksas: 180 152 LVL

Projekta vispārējais mērķis – īstenot ES patvēruma politiku, izveidojot efektīvu patvēruma meklētāju uzņemšanas procedūru nodrošinājumu.

Projekta specifiskais mērķis – optimizēt patvēruma meklētāju uzņemšanas procedūras un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” saimniecisko efektivitāti. Uzlabot patvēruma meklētāju personu datu apstrādi.

Projekta rezultāti 

 1. Veikta Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” (turpmāk – PMIC) tehniskā ekspertīze; izveidota darba grupa, kas izvērtēja tehniskās ekspertīzes rezultātus, PMLP īstenoto funkciju un izmaksu efektivitāti un nevalstiskā sektora piesaistīšanas iespējas dažu PMLP funkciju pārņemšanā patvēruma jomā;
 2. Veikti uzlabojumi Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmā;
 3. Izstrādāts rīcības plāns nepieciešamajiem uzlabošanas darbiem PMIC un izveidots ekonomiski efektīvākais PMIC ekspluatācijas un uzņemšanas funkciju nodrošināšanas modelis;
 4. Izstrādāts Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas prototips;
 5. Nodrošināti veselības aprūpes un tulkošanas pakalpojumi, iegādāti nepieciešamie sadzīves priekšmeti, apmaksāti ceļa izdevumi projekta mērķauditorijai.
 6. Uzlabots dzīvojamo platību stāvoklis PMIC.
 7. Izstrādāti priekšlikumi patvēruma meklētāju materiālās palīdzības sniegšanas koordinēšanas datu apstrādes drošības uzlabošanai.

Projekta mērķauditorija: 

 • jebkuri trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuriem ir statuss, kas definēts 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijā par bēgļu statusu un tās 1967. gada protokolā, un kuriem kā bēgļiem atļauts dzīvot kādā no dalībvalstīm;
 • jebkuri trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuriem piemērots kāds no papildu aizsardzības veidiem, kā paredzēts Padomes Direktīvā 2004/83/EK (2004. gada 29. aprīlis) par minimālajiem standartiem un statusu, lai trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus atzītu par bēgļiem vai personām, kam kādā citā veidā vajadzīga starptautiska aizsardzība, un par sniegtās aizsardzības apjomu;
 • jebkuri trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuri lūguši kādu no aizsardzības veidiem, kas aprakstīti 1) un 2) punktā;
 • jebkuri trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuriem piemērota pagaidu aizsardzība Direktīvas 2001/55/EK nozīmē.

Kontaktpersona: Oskars Vaikulis 
e-pasts: oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
tālr.: 67219409 
fakss: 67829746