Statuss:
Noslēdzies

PMLP darbinieki, kuri ir vai nepieciešamības gadījumā varētu tikt iesaistīti darbā ar patvēruma meklētājiem, ir apmeklējuši divus izglītojošus seminārus: 

1. seminārs par jaunā Patvēruma likuma darbību, kurā nozares speciālisti sagatavoja un prezentēja lekcijas par šādām tēmām: 

  • Patvēruma likuma praktiska pielietošana, izskatot patvēruma meklētāju iesniegumus; 
  • Dublinas Regulas nozīme patvēruma procedūrā un sadarbībā starp institūcijām tās piemērošanas gaitā; 
  • patvēruma meklētāju tiesības un pienākumi LR; 
  • ES Tiesas judikatūra patvēruma jomā, patreizējo atziņu pielietojums Patvēruma likuma interpretācijā. 

2. divu dienu seminārs par kultūratšķirībām, kurā speciālisti sagatavoja lekcijas par šādām tēmām: 

  • Tautu kultūras un sociāli psiholoģisko atšķirību nozīme darbā ar patvēruma meklētājiem; 
  • Dialoga metodes principi, nosacījumi un paņēmieni komunikācijā ar patvēruma meklētājiem - verbālie un neverbālie aspekti; 
  • Pārvaldes darbinieku, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu patvēruma meklētājiem, starpkultūru kompetence- nosacījums efektīvam darbam daudzveidības apstākļos. 
  • Iegūtās zināšanas PMLP darbinieki var pielietot praksē saskarsmē ar patvēruma meklētājiem, izskatot patvēruma meklētāju personu lietas, komunicējot ar izcelsmes valstu migrācijas dienestiem.