Statuss:
Noslēdzies

Pārvalde veiksmīgi apgūst Eiropas Savienības piešķirto finansējumu

Jau pērn Pārvaldē uzsāka īstenot nozīmīgu Eiropas Savienības programmu –Solidaritātes uneskarogs.JPG migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammu, kas izveidota ar mērķi veicināt drošu un raitu cilvēku plūsmu pa Šengenas zonas valstīm, ieviest vienlīdzīgu finansiālo atbildības sadalījumu ES ārējo robežu drošības sistēmas ieviešanā un uzlabot kopējo migrācijas un patvēruma politiku. 

Solidaritātes programmu veido četri dažādi fondi –Ārējo robežu fonds, Eiropas Atgriešanās fonds, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (turpmāk – Integrācijas fonds) un Eiropas Bēgļu fonds. Katram no tiem ir sava funkcija. Ārējo robežu fonda mērķis ir attīstīt tehniskā aprīkojuma, infrastruktūras un informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu migrācijas kontrolei uz Šengenas zonas ārējām robežām. Eiropas Atgriešanās fonds izveidots, lai attīstītu un uzlabotu nelegālo imigrantu atgriešanās pārvaldības jomu, savukārt Eiropas Bēgļu fonds atbilstoši Eiropas Kopienas izstrādātajiem noteikumiem palīdzēs uzlabot bēgļu un patvēruma meklētāju sociālo stāvokli un integrāciju patvēruma valstī. To papildina Integrācijas fonds, kas izveidots, lai rūpētos par trešo valstu pilsoņu iesaistīšanos visos Eiropas sabiedrības procesos. 

Pārvalde kā viena no valsts institūcijām, kuras pārziņā ir dažādu migrācijas un patvēruma jautājumu risināšana, ir iesaistījusies visu Solidaritātes programmas fondu projektu īstenošanā. Pateicoties šiem fondiem Pārvalde var īstenot dažādas nozīmīgas aktivitātes, kuras, nepietiekamu finansiālo līdzekļu dēļ, pašu spēkiem iespējams nebūtu realizējamas. 

Ārējo robežu fonda ietvaros uzsākta projekta „Nacionālās VIS savienojuma ar centrālo VIS nodrošināšana” īstenošana, kas sistēmu lietotājiem garantēs pilnīgu informāciju par citu dalībvalstu izsniegtajām vīzām, turklāt citās Šengenas valstīs izsniegto vīzu autentiskumu varēs pārbaudīt Eiropas Centrālajā vīzu informācijas sistēmā (CVIS). Tas nozīmē, ka pēc biometrijas datiem būs iespēja pārbaudīt, vai ceļotājs ir tā persona, kas iesniegusi vīzas pieteikumu, kā arī veikt personu bez ceļošanas dokumentiem identifikāciju, pārbaudot, vai konkrētai personai kādreiz nav izsniegta vīza. 

2009.gadā Pārvalde ir uzsākusi divus Eiropas Bēgļu fonda projektus. Pirmā projekta„Uzņemšanas funkciju optimizācijas izpēte un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana” ietvaros patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” tiks veikta tehniskā ekspertīze, ko analizēs speciāli izveidota darba grupa. Tā vērtēs arī centrā īstenoto funkciju un izmaksu efektivitāti un nevalstiskā sektora piesaistīšanas iespējas dažu Pārvaldes funkciju pārņemšanā patvēruma jomā. Rezultātā tiks izstrādāts rīcības plāns par nepieciešamajiem uzlabošanas darbiem un ekonomiski efektīvāku patvēruma meklētāju izmitināšanas centra ekspluatācijas un uzņemšanas funkciju nodrošināšanas modeli. 
Tāpat šī projekta laikā tiks uzlabota Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēma, izstrādājot Vienotās Migrācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas prototipu.. 

Savukārt otrs projekts – „Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana” - veicinās patvēruma procedūrā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un esošās procedūras kvalitātes un administratīvās kapacitātes celšanu. Lai to sasniegtu, Administratīvo rajona tiesu tiesnešus un patvēruma procedūrā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus apmācīs par jaunā Patvēruma likuma piemērošanas procedūru. Tāpat arī izstrādās un izdos jaunā Patvēruma likuma komentārus, kā arī Procedūru rokasgrāmatu un tipveida lēmumu paraugus Pārvaldes Bēgļu lietu departamenta un Juridiskās nodaļas darbinieku vajadzībām. Šie materiāli uzlabos darba efektivitāti, izveidos vienveidīgu praksi visās patvēruma lietās un paaugstinās administratīvo kapacitāti. 

Projekta ietvaros paredzēts arī pārskatīt un uzlabot patvēruma intervijas saturu un kopējo kvalitāti. Tas ļautu pārrunas ar patvēruma meklētāju veikt daudz efektīvāk, samazinot intervijai nepieciešamo laiku un  iegūstot kvalitatīvāku intervijas materiālu. 

Pārvalde ir arī sagatavojusi trīs projektus, kas atbilst Solidaritātes programmas Integrācijas fondam, un iesniegusi tos Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijā, kas no 2009.gada 1.janvāra ir Solidaritātes programmas Integrācijas fonda vadošā iestāde. 

Integrācijas fonda programmas ietvaros ir sagatavots projekts – „Uzturēšanas atļauju informācijas sistēmas datu apstrādes procesu uzlabošana”, kura mērķis ir pilnveidot PMLP rīcībā esošās Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas apakšsistēmu „Uzturēšanas atļauju informācijas sistēma” programmatūru. Tas dos iespēju nodrošināt detalizētas informācijas reģistrāciju un aktualizāciju par Latvijā pastāvīgi dzīvojušiem trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Otra projekta „Trešo valstu valsts piederīgo repatriantu vajadzību novērtējums” ietvaros ir plānots veikt pētījumu un izstrādāt rekomendācijas ar mērķi palielināt valsts spējas nodrošināt tādu adaptācijas pasākumu īstenošanu, kas atbilst repatriantu - trešo valstu valstspiederīgo vajadzībām. Bez tam paredzēts izstrādāt un izdot bukletu trešo valstu valsts piederīgo vajadzībām, kur būtu iekļauta visa nepieciešamā informācija par valsts iestādēm un organizācijām, kas var sniegt visnepieciešamāko atbalstu personām, kas tikko ieradušās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un kārto nodarbinātības, izglītības, mājokļa un citus jautājumus. 

Trešā Pārvaldes sagatavotā projekta „Atbalsts repatriantiem - trešo valstu valsts piederīgajiem” mērķis ir sniegt praktisku palīdzību maznodrošinātajiem repatriantiem - trešo valstu valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri tikko ieradušies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.   

Solidaritātes programmas aktivitātes, kas skars un dos labumu daudziem Pārvaldes darbiniekiem, ir dažāda veida apmācības, kas plānotas gan Eiropas Bēgļu fonda, gan Ārējo robežu fonda ietvaros. Taču vistiešāk uz to vērsts ir Eiropas Atgriešanās fonda projekts „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība”. Tā ietvaros tiks organizēti angļu valodas kursi gan teritoriālo nodaļu, gan centrālo nodaļu darbiniekiem, kas veicinās sadarbību ar citu valstu dienestiem, lai saīsinātu informācijas saņemšanas un lēmuma pieņemšanas laiku par personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus. Kopumā projekta ietvaros plānots apmācīt 41 darbinieku. 

Papildus tam Pārvalde kopā ar Iekšlietu ministriju īsteno Solidaritātes programmas  Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda Tehniskās palīdzības projektu. Tas paredzēts, lai sniegtu atbalstu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas veic EBF deleģētās iestādes funkcijas. 

Tehniskās palīdzības projekts Pārvaldei ļaus kvalitatīvi pildīt savas funkcijas, no projekta līdzekļiem finansējot izdevumus, kuru veikšanai no valsts pamatbudžeta līdzekļi nav piešķirti. 

Šobrīd, lai īstenotu Solidaritātes programmas 2009.gadā apstiprinātās aktivitātes, paredzēts izlietot 488 975 Ls. Kopumā šīs programmas ietvaros Latvijai būs pieejami finanšu līdzekļi 41,7 miljonu eiro apmērā, no kuriem 75% ir Eiropas Savienības finansējums un 25% - nacionālais līdzfinansējums no valsts budžeta.