Statuss:
Noslēdzies
logo

EIROPAS BĒGĻU FONDS

Eiropas Bēgļu fonda projekts ”Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana” 

Projekta nosaukums: ”Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana” 

 

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Projekta prioritāte un aktivitātes: 

2.Prioritāte. Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm. 
2.1.aktivitāte – Patvēruma procedūrās iesaistīto institūciju darbinieku apmācība (semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, konsultācijas, svešvalodu apmācība (Latvijā un/vai ārvalstīs). Apakšaktivitāte 2.1.1. – Darbinieku apmācība saistībā ar izmaiņām patvēruma procedūrā Latvijā. 
2.2.aktivitāte – Pētījumu, novērtēšanu un pilotprojektu veikšana un vadlīniju, rokasgrāmatu un instrukciju izstrāde, lai uzlabotu patvēruma procedūru kvalitāti un nodrošinātu starpinstitucionālo sadarbību. Apakšaktivitāte 2.2.1. – Vadlīniju izstrāde par patvēruma jomu reglamentējošu dokumentu piemērošanu un situāciju modeļu izstrāde un aprobēšana. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009. – 31.01.2010.

Projekta izmaksas: 39 230 LVL (Eiropas Bēgļu fonda finansējums - 29 422 LVL, valsts budžeta finansējums 9 808 LVL) 

Projekta vispārējais mērķis – Uzlabot starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti. 

Projekta specifiskais mērķis – Patvēruma procedūrā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, esošās procedūras kvalitātes un administratīvās kapacitātes uzlabošana. 

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: 

 1. Apmācīt Administratīvo rajona tiesu tiesnešus par patvēruma procedūru, kā arī patvēruma procedūrā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus par jaunā Patvēruma likuma piemērošanas procedūru
 2. Izstrādāt, izdot 500 eksemplāros un izplatīt jaunā Patvēruma likuma komentārus;
 3. Izstrādāt Patvēruma procedūru rokasgrāmatu un tipveida lēmumu paraugus kā palīgmateriālu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, lai atvieglotu patvēruma lietas izskatīšanu;
 4. Pārskatīt un pārstrādāt Pārrunu ar patvēruma meklētāju jautājumu anketas saturu, lai pārrunas ar patvēruma meklētāju varētu veikt daudz efektīvāk, samazinot informācijas iegūšanai nepieciešamo laiku un gūstot kvalitatīvu rezultātu.    . 

Projekta mērķauditorija: 
Patvēruma procedūrās iesaistītie valsts pārvaldes iestāžu darbinieki; 
Patvēruma meklētāji, bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

 

Projekta sasniegtie rezultāti 

 1. 2009.gada jūlijā un oktobrī apmācīti patvēruma procedūrā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu darbinieki par jaunā Patvēruma likuma piemērošanas procedūru, kā arī Administratīvo rajona tiesu tiesneši par patvēruma procedūru.
 2. Izstrādāta grāmata "Patvēruma likuma komentāri", autors J.Gromovs (grāmatas apjoms 301.lpp), kas izplatīta Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāžu un tiesu darbiniekiem, kā arī Latvijas augstskolu bibliotēkām. Grāmata ir teicams palīglīdzeklis darbā ar patvēruma procedūru - lietu izskatīšanu, piemērošanu un Patvēruma likuma normu interpretāciju. Izplatīti 750 eksemplāri. Sīkāka informācija lasāma šeit.
 3. Izstrādāta Patvēruma procedūras rokasgrāmata kā palīgmateriāls PMLP Patvēruma lietu nodaļas jaunajiem un esošajiem darbiniekiem, lai atvieglotu patvēruma lietas izskatīšanu. Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par darbībām, kas Patvēruma lietu nodaļas darbiniekiem veicamas, sākot no patvēruma iesnieguma saņemšanas un lietas iekārtošanas līdz pat darbībām, kas veicamas attiecībā uz personu, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī iekļauti tipveida lēmumu paraugi. Materiāla apjoms 195 lpp.
 4. Sadarbībā ar Valsts Robežsardzi pārstrādāta Patvēruma meklētāju sākotnējā aptaujas anketa – paplašināts jautājumu loks, lai intervētājs varētu sagatavoties lielajai intervijai. Pārstrādāts Pārrunu ar patvēruma meklētāju protokols un protokola pielikums – pārrunu ar patvēruma meklētāju jautājumu saraksts - veikta jautājumu sadale pa grupām: 

 

 • politiskie motīvi;

 • reliģiskie motīvi;

 • rases, ādas krāsas, etniskās piederības motīvi;

 • sodi, spīdzināšana, vardarbība;

 • nepilngadīgo intervija.

Kontaktpersona: Dace Belcāne 
e-pasts: Dace.Belcane@pmlp.gov.lv 
tālr.: 67829748
fakss: 67829746