Statuss:
Noslēdzies
ES

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) programma “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” jeb Transition Facilityprogramma (turpmāk– TF programma) ir izveidota, lai sniegtu finansiālu palīdzību jaunajām dalībvalstīm līdz šim neatrisināto valsts pārvaldes jautājumu sakārtošanai atbilstoši ES normām. 
Atbilstoši Iestāšanās līguma 34.pantam TF programmas mērķis ir turpināt stiprināt valsts pārvaldes administratīvo spēju, atbalstot pasākumus, kas netiek finansēti struktūrfondu ietvaros. TF programma pamatā atbalsta ES dalībvalstu un kandidātvalsts administrāciju sadarbības projektus (twinning) un tehniskās palīdzības projektus. Atsevišķos gadījumos tiek atbalstītas arī neliela apjoma investīcijas aprīkojuma iegādei, kas nepieciešams acquis (ES likumdošanas kopums)ieviešanai. 

TF programmas projektu obligāta prasība ir nacionālais līdzfinansējums. Tehniskās palīdzības un twinning projektiem minimālais līdzfinansējuma apjoms, kas jānodrošina projekta saņēmējam, ir 10%. Šī summa ir jāparedz iestādes budžetā ekspertu darba apstākļu nodrošināšanai vai, piemēram, ceļa izdevumu segšanai. Investīciju jeb iepirkuma līgumiem nacionālais līdzfinansējums ir jānodrošina vismaz 25% apmērā no kopējās līguma summas. 
TF programmas sagatavošana, uzraudzība un ieviešana, pamatojoties uz Eiropas Komisijas ieteikumu, norit jau esošās Phare programmas administratīvās un institucionālās shēmas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.331 „Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instrumenta Phare programmu”. 
Finanšu ministrija kopīgi ar Ārlietu ministriju un Eiropas integrācijas biroju ir indentificējusi TF programmas prioritātes. Identificējot prioritātes par pamatu tika izmantoti Eiropas Komisijas 2003.gada februāra, maija un novembra monitoringa ziņojumos par iestāšanās sarunās ES noteikto saistību izpildi identificētie trūkumi. Prioritātes tika saskaņotas ar nozaru ministrijām. 
2005.gada maijā Ministru kabinetā tika apstiprinātas šādas TF programmas prioritātes: 
(vieta tabulai) 

Nr. p. k.

Prioritātes nosaukums

Atbildīgās institūcijas, iesaistītās institūcijas

1

Tirgus uzraudzības sistēmas stiprināšana

Ekonomikas ministrija

2

Policijas administratīvās spējas stiprināšana cīņā ar eiru viltošanu, kā arī krāpšanu un viltojumiem bezskaidras naudas norēķinos

Iekšlietu ministrija

3

Imigrācijas lietu aprites, apstrādes un uzglabāšanas drošības paaugstināšana

Iekšlietu ministrija

4

Administratīvās spējas stiprināšana vīzu, migrācijas un Šengenas informācijas sistēmas (SIS) ieviešanā

Iekšlietu ministrija

5

Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras institucionālās spējas paaugstināšana

Vides ministrija

6

Tabakas monitoringa sistēma

Veselības ministrija

7

Valsts uzraudzības sistēmas stiprināšana, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzības atbilstību Eiropas Savienības prasībām epidemioloģiskās drošības pasākumu, saimnieciskas vides faktoru un publisko pakalpojumu jomā

Veselības ministrija

8

Cilvēka vajadzībām paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles pastiprināšana

Pārtikas un veterinārais dienests, 
Zemkopības ministrija

9

Muitas iestāžu sadarbības uzlabošana, kas pamatojas uz elektronisko datu apmaiņu

Valsts ieņēmumu dienests

10

Lauksaimniecības administrēšanas uzlabošana atbilstoši Kopējās lauksaimniecības politikas prasībām

Zemkopības ministrija

11

Tehnoloģiski neitrālas un efektīvas elektronisko saziņas līdzekļu uzraudzības nodrošināšana, lai veicinātu konkurenci, investīcijas un inovācijas

Nacionālā radio un televīzijas padome

12

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības plānošana

Valsts kanceleja

13

Politikas ietekmes novērtējums pirms (ex ante) un pēc (ex post) tās īstenošanas

Valsts kanceleja

14

Eiropas Savienības un valsts budžeta finanšu aizsardzība

Valsts kontrole

15

Eirokodeksa standartu ieviešana būvkonstrukciju projektēšanā

Ekonomikas ministrija


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir īstenojusi 2 Transition Facility projektus: 
1. „Imigrācijas lietu aprites, apstrādes un uzglabāšanas drošības paaugstināšana”; 
2.„Administratīvās kapacitātes stiprināšana vīzu, migrācijas un N.SIS || izveides jomā”


Atbilstoši Iestāšanās līguma 34.pantam TF programmas mērķis ir turpināt stiprināt valsts pārvaldes administratīvo spēju, atbalstot pasākumus, kas netiek finansēti struktūrfondu ietvaros. TF programma pamatā atbalsta ES dalībvalstu un kandidātvalsts administrāciju sadarbības projektus (twinning) un tehniskās palīdzības projektus. Atsevišķos gadījumos tiek atbalstītas arī neliela apjoma investīcijas aprīkojuma iegādei, kas nepieciešams acquis (ES likumdošanas kopums)ieviešanai.