Statuss:
Noslēdzies

"Sadarbības uzlabošana starp atgriešanās procesā iesaistītajām struktūrām, nodrošinot kvalitatīvu datu pieejamību”

SOLIDARITĀTES PROGRAMMA

logo

Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas projekts 
"Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana”

Projekta prioritāte un aktivitātes: 

1.prioritāte Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei 
1.2.aktivitāte  Atbalsts piespiedu atgriešanās darbību attīstīšanai, organizēšanai un uzlabošanai (tai skaitā sadarbībā ar FRONTEX aģentūru) 
1.2.2.apakšaktivitāte   Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana


Projekta vispārīgais mērķis: 
Paaugstināt iesaistīto institūciju administratīvo kapacitāti atgriešanas jomā 

Projekta specifiskais mērķis: 
Uzsākta nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveide, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu un programmatūru 

Projekta īstenošana: 01.07.2010. – 30.06.2011.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: 

 1. ekspertu darbs pie dokumentu veidu noteikšanas, darba uzdevuma par digitālā arhīva izstrādi un ieviešanu izstrādāšana; procedūru lietu apritei projekta īstenošanas periodā izstrādāšana, izpildītāju konsultēšana par digitālā arhīva izstrādi un ieviešanu;
 2. 10 000 nelegālo imigrantu lietu atlase un kārtošana atbilstoši izstrādātajai kārtībai;
 3. digitālā arhīva izstrāde un ieviešana, saņemot konsultācijas par darba uzdevuma izstrādi iepirkuma organizēšanai, organizējot iepirkumu par nepieciešamās tehnikas un programmatūras iegādi un esošās programmatūras papildināšanu un izpildītājam uzsākot darbu izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu (2 skenēšanas darba staciju izveidošana, IT tehniskā nodrošinājuma piegāde un uzstādīšana, esošās programmatūras papildināšanas testa versijas izstrāde);
 4. nelegālo imigrantu lietu dokumentu testa skenēšana (~1000 vienību).

Projekta sasniedzamie rezultāti:

 • noteikti tipiskākie nelegālo imigrantu lietu dokumentu veidi;
 • izstrādāts darba uzdevums iepirkumam par digitālā arhīva izstrādi un ieviešanu;
 • izstrādāta nelegālo imigrantu personu lietu kārtošanas un aprites kārtība projekta īstenošanas laikā;
 • uzstādītas 2 skenēšanas darba stacijas;
 • palielināta esošo serveru kompleksa veiktspēja;
 • atlasītas 10 000 nelegālo imigrantu personu lietas, sašķiroti lietu dokumenti un personu lietas sagatavotas skenēšanai;
 • izstrādāta digitālā arhīva testa versija un veikta 1000 dokumentu vienību testa skenēšana 

Projektā sasniegtie rezultāti 2011.gadā no 1.janvāra līdz 31.martam:

 1. Atlasīti un sakārtoti dokumenti par aptuveni 2500 personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijas Republikā (pavisam kopā ~7500 personu lietas). 
 2. 2010.gada 30.novembrī noslēgtā līguma par „Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveide, garantijas nodrošināšana un uzturēšana” ietvaros ir izstrādāti un apstiprināti:
  1. 2011.gada 10.februārī detalizēto prasību specifikācija VMIS papildinājumiem (darba paka 1-3);
  2. 2011.gada 21.februārī  programmatūras prasību specifikācija Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidei un piegādei (darba paka 1-1 un darba paka 1-2);
  3. 2011.gada 21.martā Iterāciju plāns un kalendārais plāns (darba paka 1-4);
  4. 2011.gada 14.martā projekta starpatskaite (darba paka 1-5);
  5. 2011.gada 31.martā programmatūras projektējuma apraksts Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidei un piegādei (darba paka 2-1 un 2-2).
 3. Paralēli šiem darbiem Projekta eksperti ir uzsākuši normatīvā dokumenta izstrādi par lietu apriti skenēšanas laikā.
 4. Šobrīd aktīvi un intensīvi notiek Saperion esošās versijas datu migrācijas testēšana uz jauno NILDA testa datu bāzi.

Projektā sasniegtie rezultāti 2011.gadā no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam:

 1. Atlasīti un sakārtoti dokumenti par 10 500 personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijas Republikā.
 2. 2011.gada 13.jūnijā apstiprināts PMLP rīkojums Nr.81 „Par nelegālo imigrantu lietu apriti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada projekta "Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana” ietvaros skenēšanas laikā”.
 3. Piegādāta SAPERION (Nelegālo imigrantu lietu digitālais arhīvs) jaunā versija un uzstādīta produkcijas vidē.
 4. Ieskenētas ~1300 nelegālo imigrantu lietu dokumentu vienības.

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA 

Kontaktpersona: Sanita Siljāne 
e-pasts: Sanita.Siljane@pmlp.gov.lv 
tālr.: 67219231
fakss: 67829746