Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS ĀRĒJO ROBEŽU FONDS 

logo

2010.gada 30.jūnijā noslēdzies Eiropas Ārējo robežu fonda 2008.gada programmas projekts "Nacionālās VIS savienojuma ar centrālo VIS nodrošināšana”. 

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
4. Prioritāte. Atbalsts IT sistēmu izveidei, kas nepieciešamas Kopienas tiesību instrumentu īstenošanai ārējo robežu un vīzu jomā. 
4.1. aktivitāte: Nacionālās Vīzu informācijas sistēmas (turpmāk – NVIS) attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai un nepieciešamo apmācību nodrošināšana sistēmas lietotājiem. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009. – 30.06.2010.

Projekta budžets:  453 258 LVL    

Projekta vispārējais mērķis 

Kopējas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveide Eiropas Savienībā, nodrošinot brīvu personu kustību un augstu drošības līmeni. Šajā kontekstā liela nozīme ir Vīzu informācijas sistēmas izveidei, kas nodrošinātu informācijas apmaiņu par Šengenas vīzām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, veicinot kopējas vīzu politikas veidošanu un konsulāro sadarbību. 


Projekta specifiskais mērķis 
Uzlabot migrācijas procesu kontroli. Papildināt Latvijas nacionālo vīzu informācijas sistēmu, nodrošinot datu apmaiņu ar Eiropas Savienības centrālo vīzu sistēmu, kā arī veicot lietotāju apmācību. 
 

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi un sasniegtie rezultāti:

Pasākums Rezultāts 
Programmatūras izstrāde un lietotāju apmācība

Atbilstoši Eiropas Komisijas definētajām tehniskajām prasībām veikti papildinājumi NVIS. Pasākuma ietvaros izstrādāta arī VIS MAIL platforma, kā arī iegādāti nepieciešamie VIS MAIL serveri un programmatūras licences.

Pasākuma ieviešanā tika piesaistīti seši Pārvaldes eksperti vīzu un IT jautājumu jomā, kuri izstrādāja tehniskās specifikācijas, konsultēja izstrādātāju un veica sistēmas testēšanu.

Darba vietu aprīkošana vīzu izsniegšanai

Pasākuma ietvaros tika iegādāti 20 komplekti personu fotografēšanai nepieciešamajā kvalitātē. Komplekts sastāv no fotoaparāta, statīva un fona ekrāna. 

Tehniskā aprīkojuma iegāde

Pasākuma ietvaros tika iegādātas programmatūras licences un ICAO Face 2008 biometrijas licenču komplekti. 

Apmācību organizēšana

Pasākuma ietvaros organizēti un novadīti divi apmācību semināri (28.jūnijā Rēzeknē un 29.jūnijā Rīgā) par biometriskiem jeb elektroniskiem mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem, to pārbaudi un Latvijas dalību ICAO Publisko atslēgu direktorijā. Semināros kopumā piedalījās 42 VRS darbinieki. Plašāka informācija par apmācībām pieejama zemāk

Pievienošanās ICAO PKD

Pasākuma ietvaros segta reģistrācijas maksa dalībai ICAO PKD un Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu ICAO PKD dalībnieci. 

Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada programmas projekta „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā” 
īstenošanas gaita 2012.gada 1.jūlijs – 31.decembris

Projekta ietvaros tiek turpināti iepriekš Eiropas Bēgļu fonda daudzgadu programmas projektā jau aizsākti pasākumi ar mērķi pilnveidot patvēruma jomā iesaistīto darbinieku zināšanas, prasmes un bagātināt to piededzi, kas nākotnē sekmēs patvēruma politiskas attīstību Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) un veicinās nacionālās patvēruma sistēmas iekļaušanos Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidē, tāpat arī patvēruma meklētājiem nodrošinās taisnīgu un efektīvu patvēruma procedūras īstenošanu, ievērojot to tiesības un starptautisko aizsardzību. Projektā pārskata periodā ir veiktas šādas aktivitātes:

  1. Projekta eksperti turpina 2010.gada programmas projektā aizsāktos darbus, Patvēruma lietu nodaļas darbiniekiem sniedzot neatsveramu atbalstu Dublinas regulas saņemto pieprasījumu apstrādē, nodrošinot informācijas pieprasījumos minēto datu pārbaudi, apkopojot detalizētu informāciju par izcelsmes valstīm. Nereti informācija par patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm nav pieejama publiskajos informatīvajos resursos, tādēļ Projekta ietvaros iespējams saņemt informāciju no Austrijas Sarkanā Krusta struktūrvienības Austrijas Izcelsmes valstu un patvēruma izpētes un dokumentācijas centra (ACCORD), kas sagatavo ziņojumus pēc individuāla pieprasījuma, izmantojot informāciju no dažādiem maksas informācijas avotiem. Tādejādi ACCORD sagatavotā informācija ir balstīta ir daudzveidīgiem un detalizētiem informācijas avotiem, kas nodrošina izcelsmes valsts informācijas precizitāti un objektivitāti. Līdz šim no ACCORD Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk- PMLP) ir saņēmusi 3 atbildes uz informācijas pieprasījumiem.
  2. Lai uzlabotu PMLP darbinieku zināšanas un prasmes patvēruma meklētāju izmitināšanas jomā, šī gada oktobrī Eiropas Patvēruma meklētāju izmitināšanas organizāciju tīkla (European Network of Asylum Seekers Reception Organizations (ENARO)) apmācību programmas ietvaros tika organizēta PMLP darbinieka stažēšanās Ungārijā. Vizītes laikā PMLP darbiniekam bija iespēja apgūt citas Eiropas Savienības dalībvalsts pieredzi darbā ar patvēruma meklētāju integrāciju vietējā sabiedrībā. Tika apmeklēti patvēruma meklētāju izmitināšanas centri Debrecenā un Bicskē, mācību iestādes, kā arī novērtēts dažādu nevalstisko organizāciju ieguldītais darbs patvēruma meklētāju un jau statusu ieguvušo iedzīvošanās veicināšanai. Vienlaikus arī Latvijā tika uzņemts stažieris no Zviedrijas Migrācijas pārvaldes, kuram Projekta ietvaros tika nodrošināta iespēja apmeklēt patvēruma meklētāju izmitināšanas centru „Mucenieki”, novērtēt ikdienas darba organizāciju centrā, iepazīties ar citu Latvijas institūciju un nevalstisko organizāciju lomu un ieguldījumu patvēruma meklētāju integrāciju veicinošu pasākumu īstenošanā.
  3. Tāpat Projekta ietvaros tiek nodrošināta PMLP darbinieku dalība ES patvēruma jomā strādājošo darbinieku apmācību kursos (European Asylum Curriculum). Viens PMLP darbinieks piedalījies apmācībā par Intervijas tehnikas izstrādi, bet divi pilnveidojuši iemaņas par izcelsmes valstu informācijas jautājumiem. Līdz Projekta noslēgumam Curriculum apmācību ietvaros tiek plānota vēl vismaz 3 PMLP darbinieku apmācība.
  4. 2012.gada nogalē notika Ziemeļu Ministru padomes darba grupas sanāksme Zviedrijā. Tās mērķis bija pārrunāt Dublinas Regulas piemērošanas jautājumus, t.i., izvērtēt kritērijus un mehānismus par patvēruma meklētāju atgriešanu to izcelsmes valstī. Sanāksmē piedalījās Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Islandes un, ar Projekta atbalstu, Latvijas patvēruma jomas eksperti. 2013.gadā ir plānots nodrošināt vēl viena PMLP pārstāvja dalību forumā, seminārā vai konferencē, kur tiktu izskatīti būtiski patvēruma jomas jautājumi.
  5. Projekta ietvaros 23 darbinieki no PMLP struktūrvienībām Rīgā un Daugavpilī turpina svešvalodu apmācību.
  6. Papildus tam, Projektā sekmīgi noorganizēts seminārs „Patvēruma procedūrā iesaistīto institūciju sadarbība Patvēruma likuma piemērošanā”. Seminārs tika organizēts ar mērķi uzlabot patvēruma jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku, kas nesen sākuši pildīt amata pienākumus vai kuriem ir nepilnīgas zināšanas patvēruma jautājumos, izpratni par dažādiem patvēruma procedūras aspektiem. Seminārā piedalījās pārstāvji no PMLP, Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības aģentūras, Valsts robežsardzes, Rīgas domes, Rīgas un Ropažu novada pašvaldības bāriņtiesas un Iekšlietu ministrijas. Seminārā ANO Komisariāta bēgļu jautājumos pārstāvis sniedza ieskatu starptautiskajās bēgļu tiesībās, divi PMLP lektori detalizēti raksturoja patvēruma lietu izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtību un par patvēruma meklētāju un statusu ieguvušo personu tiesībām un pienākumiem, kā ar par patvēruma procedūrā iesaistīto institūciju lomu. Projekta ietvaros nākamajā gadā tiks organizēts vēl viens seminārs, kurā PMLP un VRS eksperti analizēs jautājumus, kas saistīti ar patvēruma iesniegumu izskatīšanu.

Informācijai: 
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada projekts „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā” tiek īstenots no 2012.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam. Projekta kopējais finansējums ir 62 930LVL.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Kontaktpersona: Uldis Apsītis 
e-pasts: uldis.apsitis@pmlp.gov.lv 
tālr.: +371 67829700
fakss: +371 67829825