Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS 

attēls

Projekta nosaukums: Latviešu valodas apguves e-mācību kursa izveide trešo valstu valstspiederīgajiem izglītības un darba tirgus pieejamības veicināšanai.

Projekta īstenotājs: A/s „Datorzinību centrs”

Projekta partneri:

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Izglītības un zinātnes ministrija

Projekta prioritāte un aktivitāte:

1.prioritāte. Tādu pasākumu īstenošana, kas paredzēti, lai īstenotu praksē Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikas kopējos pamatprincipus.

1.2. aktivitāte. Programmu un pasākumu izstrāde ar mērķi popularizēt trešo valstu valstspiederīgo pielāgošanos uzņēmējas valsts sabiedrībai un palīdzēt viņiem iegūt svarīgākās zināšanas par valodu, vēsturi, institūcijām, sociālo un ekonomisko raksturojumu, kultūras dzīvi u.c.

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2009-30.06.2010

Projekta kopējās izmaksas: LVL 140 320

Finansējuma avoti:

 • Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļi
 • Valsts budžeta līdzekļi

Projekta vispārīgais mērķis:

Nodrošināt taisnīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā, īstenojot spēcīgu integrācijas politiku ar mērķi piešķirt trešo valstu valstspiederīgajiem līdzvērtīgas tiesības un pienākumus kā Eiropas Savienības pilsoņiem, kā arī novēršot diskriminēšanu ekonomikas, sociālajā un kultūras dzīvē.

Projekta specifiskais mērķis:

Izveidot elektronisku mācību programmu, kas trešo valstu valstspiederīgajiem ļautu apgūtu latviešu valodu (līmeņos A1 un A2) un iegūt zināšanas par Latvijas valsti, vēsturi, ģeogrāfiju un sabiedrisko dzīvi.

Mērķa grupa:

Trešo valstu valstspiederīgie, kuri ir nesen ieradušies un vēlas iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

 • Apmācību programmas satura izstrāde Eiropas valodu līmeņa A1 un A2 sasniegšanai
 • Apmācību programmas satura apguves pašnovērtējuma līdzekļu izstrāde
 • Apmācību programmas nodarbību grafisko objektu sagāde
 • Apmācību programmas veidņu un latviešu valodas leksikona un rakstīšanas iemaņu apguves moduļa dizaina izveide
 • Apmācību programmas leksikona satura izveide, digitalizācija un akcepttestēšana;
 • Elektronisko apmācību vides pielāgojumu izveide Latvijas skolu portālā
 • Apmācību programmas ievietošana e-apmācību vidē
 • Elektronisko apmācību programmas (e-kursa) adaptācija autonomai izmantošanai (kompaktdiska formātā)
 • Mērķa grupas apmācība
 • Informācijas izplatīšana un publicitātes pasākumu īstenošana

Vispārīgā informācija par projektu:

Projekta ietvaros tiks izveidota elektroniska mācību programma, kas  trešo valstu valstspiederīgajiem ļaus apgūt latviešu valodu atbilstoši Eiropas valodu līmenim A1 un pēc tam arī  A2, paralēli iegūstot  zināšanas par Latvijas valsti, vēsturi, ģeogrāfiju un sabiedrisko dzīvi, tādejādi papildus veicinot indivīda integrāciju sabiedrībā.  Apmācību kurss tiks orientēts uz apmācāmajiem, kuri pārvalda krievu valodu kā starpniekvalodu. Kopumā kursā paredzēts izveidot 40 interaktīvas valodas apguves nodarbībās ar pašpārbaudes līdzekļiem. Izstrādātais elektroniskais valodas apmācības kurss būs publiski pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Skolu portāla vidē.

Kontaktpersona: Ilze Kristapsone 
e-pasts: ilze.kristapsone@pmlp.gov.lv 
tel: 67829745