Statuss:
Noslēdzies

Informācija par projekta īstenošanas gaitu (27.04.2011.)

EIROPAS BĒGĻU FONDS


 

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība” pasākumu īstenošana uz 27.04.2011.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) darbinieki, kas ikdienas darbā strādā vai arī var tikt iesaistīti darbā ar patvēruma meklētājiem, sekmīgi turpina Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas projekta "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība” (turpmāk – Projekts) ietvaros organizēto angļu un franču valodas apmācību Latvijā un tai skaitā svešvalodas apmācību 3 nedēļu  kursos British Study Centres School, Londonā unEcole France Langue, Parīzē. Projekta svešvalodu apmācība tiek plānota līdz š.g. maija beigām, un jūnija vidū plānotajā Projekta noslēguma pasākumā visiem 22 Projekta apmācībās iesaistītajiem Pārvaldes darbiniekiem tiks izsniegtas apliecības par apgūto svešvalodas kursu.

Pārvaldes darbiniekiem, kuri strādā ar patvēruma meklētājiem, nepieciešams ne vien uzlabot savas svešvalodas prasmes, bet arī papildināt zināšanas ES prasībām atbilstošas patvēruma politikas veidošanā. Tāpēc Patvēruma lietu nodaļas darbinieki kopā ar citu valstu institūciju pārstāvjiem piedalās Eiropas Patvēruma mācību programmas projekta European Asylum Curriculum rīkotajos semināros, kā rezultātā tiks veicināta Vienotās Eiropas patvēruma sistēmas izveide. Pērn Patvērumu lietu nodaļas darbinieces piedalījās ES organizētos apmācību kursos Čehijā un Francijā, savukārt 2011.gadā apmācības notikušas Vācijā, Itālijā un Zviedrijā. Šī gada jūnija vidū Maltā šī pasākuma ietvaros tiks organizēta konference, kurā tiks izskatīti šo apmācību gada pirmie rezultāti, kā arī tiks lemts  par šādu apmācību turpmāko attīstību.

Tāpat Projekta ietvaros Pārvaldes pārstāvji ir devušies pieredzes apmaiņas vizītēs uz citu Eiropas Savienības valstu dienestiem, kuru pārziņā ir darbs ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Šī gada laikā Pārvaldes delegācija iepazinās ar Lietuvas Iekšlietu ministrijas  Migrācijas Departamenta, Valsts Robežas Aizsardzības dienesta Pabrades Ārzemnieku Reģistrācijas centra un Bēgļu uzņemšanas centra Ruklā pieredzi patvēruma meklētāju lietu izskatīšanā, patvēruma meklētāju, tai skaitā nepilngadīgo izmitināšanā, materiālā un sociālā atbalsta sniegšanā bēgļiem un patvēruma meklētājiem, tai skaitā  arī nepilngadīgajiem bez pavadības, kā arī darbinieku apmācības organizācijā. Projekta ietvaros šī gada maijā notiks vēl viens pieredzes apmaiņas brauciens uz Īriju, kur plānots iepazīties ar  Īrijas Naturalizācijas un migrācijas dienesta un citu šīs valsts dienestu darbu patvēruma jomā. Jau iepriekš tika minēts, ka 2010.gadā Projekta pieredzes apmaiņas vizīšu ietvaros Pārvaldes delegācija apmeklēja Francijas un Somijas migrācijas dienestus un patvēruma jomā iesaistītās nevalstiskās organizācijas.

Š.g. 25.februārī notika seminārs par jaunā Patvēruma likuma darbību. Semināra dalībnieki trīs lekcijās papildināja un ieguva jaunas nozīmīgas zināšanas par jaunā Patvēruma likuma darbību, tā piemērošanu, izskatot patvēruma meklētāju lietas, par patvēruma meklētāju, tai skaitā, nepilngadīgo, kuri ir šķirti no ģimenēm, bēgļu, personu ar alternatīvo statusu tiesībām un pienākumiem Latvijā. Tāpat semināra dalībnieki uzzināja par Dublinas Regulas nozīmi patvēruma procedūrā, kā arī par Eiropas Savienības institūciju līdzšinējo pieredzi Patvēruma likuma normu interpretācijā. (Ar lekciju prezentācijām var iepazīties šeit)

Šobrīd Projektā tiek organizēts divu dienu seminārs par kultūratšķirībām. Semināra mērķis ir paaugstināt pārvaldes darbinieku zināšanas starpkultūru saskarsmes jomā, kā arī veicināt to sapratni par citu kultūru un reliģiju pārstāvjiem. Seminārs notiks š.g. 26. un 27.maijā.

Arī turpmāko Eiropas Bēgļu fonda daudzgadu programmu projektu ietvaros tiek plānota patvēruma jomā iesaistīto Pārvaldes darbinieku apmācība. Lai apmācību koordinācija noritētu iespējami efektīvi un pārskatāmi, šajā Projektā tiek izstrādāta Pārvaldes darbinieku apmācību koncepcija. Jau iepriekš minēts, ka šajā dokumentā tiks noteiktas Pārvaldes darbiniekiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai sekmīgi strādātu patvēruma jomā. Koncepcijā tiks sagatavots apmācību plāns, pēc kura Pārvaldes darbiniekiem būs iespējams organizēt gan svešvalodu, gan profesionālo apmācību līdz 2015.gadam.

Projekts tiek īstenots līdz 2011.gada 30.jūnijam. 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

logo