Statuss:
Noslēdzies

„Uzņemšanas funkciju optimizācijas izpēte un Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana” 

 

EIROPAS BĒGĻU FONDS 


Projekta nosaukums: „Uzņemšanas funkciju optimizācijas izpēte un Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana” 

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Projekta prioritāte un aktivitāte: 

1.Prioritāte. Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem. 
1.1. aktivitāte – uzņemšanas apstākļu un kapacitātes paaugstināšana, kā arī vietas un aprīkojuma nodrošināšana brīvā laika pavadīšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009 – 31.12.2009 

Projekta izmaksas: 156 805 LVL (Eiropas Bēgļu fonda finansējums - 117 603 LVL, valsts budžeta finansējums 39 202 LVL) 

Projekta vispārējais mērķis – īstenot ES patvēruma politiku, izveidojot efektīvu patvēruma meklētāju uzņemšanas procedūru nodrošinājumu. 

Projekta specifiskais mērķis – optimizēt patvēruma meklētāju uzņemšanas procedūras un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” saimniecisko efektivitāti. Uzlabot patvēruma meklētāju personu datu apstrādi. 

Projekta ietvaros plānotie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti – 

1) veikta Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” (turpmāk – PMIC) tehniskā ekspertīze; izveidota darba grupa, kas izvērtēs tehniskās ekspertīzes rezultātus, PMLP īstenoto funkciju un izmaksu efektivitāti un nevalstiskā sektora piesaistīšanas iespējas dažu PMLP funkciju pārņemšanā patvēruma jomā; 
2) veikti uzlabojumi Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmā; 
3) izstrādāts rīcības plāns nepieciešamajiem uzlabošanas darbiem PMIC un izveidots ekonomiski efektīvākais PMIC ekspluatācijas un uzņemšanas funkciju nodrošināšanas modelis; 
4) izstrādāts Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas prototips; 
5) nodrošināti veselības aprūpes pakalpojumi un tulkošanas pakalpojumi projekta mērķauditorijai. 

Projekta mērķauditorija: 

- jebkuri trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuriem ir statuss, kas definēts 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijā par bēgļu statusu un tās 1967. gada protokolā, un kuriem kā bēgļiem atļauts dzīvot kādā no dalībvalstīm; 
- jebkuri trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuriem piemērots kāds no papildu aizsardzības veidiem, kā paredzēts Padomes Direktīvā 2004/83/EK (2004. gada 29. aprīlis) par minimālajiem standartiem un statusu, lai trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus atzītu par bēgļiem vai personām, kam kādā citā veidā vajadzīga starptautiska aizsardzība, un par sniegtās aizsardzības apjomu; 
- jebkuri trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuri lūguši kādu no aizsardzības veidiem, kas aprakstīti 1) un 2) punktā; 
- jebkuri trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuriem piemērota pagaidu aizsardzība Direktīvas 2001/55/EK nozīmē. 

Kontaktpersona: Ilva Ieviņa 
e-pasts: ilva.ievina@pmlp.gov.lv 
tālr.: 67829749 
fakss: 67829746