Statuss:
Noslēdzies

"Jauno sabiedrības locekļu integrācija, II posms” 

 

EIROPAS BĒGĻU FONDS 

 

Projekta nosaukums: „Jauno sabiedrības locekļu integrācija, II posms” 

Projekta īstenotājs: Starptautiskā Migrācijas organizācija 

Projekta prioritātes un aktivitātes: 

Projekta prioritātes un aktivitātes: 

1. Prioritāte. Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem. 
organizēšana. 
1.3. aktivitāte – Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, t.sk. nepilngadīgo patvēruma meklētāju, pieejas izglītības sistēmai pilnveide un profesionālo iemaņu iegūšanas paaugstināšana. 

2. Prioritāte. Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm. 
2.1. aktivitāte – Patvēruma procedūrās iesaistīto institūciju darbinieku apmācība (semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, konsultācijas, svešvalodu apmācība (Latvijā un/vai ārvalstīs).Apakšaktivitāte 2.1.2. – Iesaistīto institūciju darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, veicot darbinieku apmācību. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009. – 31.12.2009.

Projekta izmaksas: 26 225 LVL 

Projekta vispārējais mērķis – Nodrošināt iespēju bēgļiem pielāgoties Latvijas sabiedrībai sociālā un kultūras ziņā. 

Projekta specifiskais mērķis –

Veicot bēgļu apmācību, celt viņu konkurētspēju darba tirgū; 
Uzlabot ar bēgļiem strādājošā personāla zināšanas un prasmes, tādējādi nodrošinot efektīvāku pakalpojumu sniegšanu bēgļiem un bēgļu sociālās situācijas uzlabošanos; 
Paaugstināt bēgļu integrācijas iespējas, iesaistot tos sabiedrībā un veicinot sabiedrības izpratni un atvērtību; 
Pilnveidot patvēruma procedūrā iesaistītā personāla zināšanas, lai efektivizētu patvēruma procedūru; 
Izstrādāt politikas plānošanas dokumentu, uz kuru balstoties varēs veikt grozījumus nacionālajos tiesību aktos. 

Projekta ietvaros plānotie pasākumi – 
1) Politikas plānošanas dokumenta (koncepcija par bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrāciju Latvijas sabiedrībā) izstrāde; 
2) Interaktīvo pasākumu organizēšana, kas iepazīstinās mērķa grupu ar etniskajām kopienām Latvijā un sniegs informāciju par to darbību un mērķa grupas iespējām piedalīties (tiks organizēti 4 reģionālie interaktīvie pasākumi un 1 noslēguma pasākums Rīgā); 
3) Informatīva akcija 10 Latvijas skolās; 
4) Bēgļu apmācības kursu organizēšana (Latviešu valodas kursi, Datoru kursi, Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi); 
5) Ar bēgļiem strādājošā personāla apmācība; 
6) Patvēruma procedūrā iesaistītā personāla pieredzes paaugstināšana ārzemēs. 

Projekta mērķauditorija: 
Patvēruma meklētāji, bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss (tiešie labuma guvēji); 
Latvijas sabiedrība kopumā (netiešie labuma guvēji). 

Kontaktpersona: Ilmārs Mežs 
e-pasts: ilmars.iom@undp.riga.lv, imezs@iom.int 
tālr.: 67503626
fakss: 67503603