Statuss:
Noslēdzies

”Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana” 

 

EIROPAS BĒGĻU FONDS 

Projekta nosaukums: ”Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana” 

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Projekta prioritāte un aktivitātes: 

2.Prioritāte. Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm. 
2.1.aktivitāte – Patvēruma procedūrās iesaistīto institūciju darbinieku apmācība (semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, konsultācijas, svešvalodu apmācība (Latvijā un/vai ārvalstīs). Apakšaktivitāte 2.1.1. – Darbinieku apmācība saistībā ar izmaiņām patvēruma procedūrā Latvijā. 
2.2.aktivitāte – Pētījumu, novērtēšanu un pilotprojektu veikšana un vadlīniju, rokasgrāmatu un instrukciju izstrāde, lai uzlabotu patvēruma procedūru kvalitāti un nodrošinātu starpinstitucionālo sadarbību. Apakšaktivitāte 2.2.1. – Vadlīniju izstrāde par patvēruma jomu reglamentējošu dokumentu piemērošanu un situāciju modeļu izstrāde un aprobēšana. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009. – 31.12.2009.

Projekta izmaksas: 39 230 LVL (Eiropas Bēgļu fonda finansējums - 29 422 LVL, valsts budžeta finansējums 9 808 LVL) 

Projekta vispārējais mērķis – Uzlabot starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti. 

Projekta specifiskais mērķis – Patvēruma procedūrā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, esošās procedūras kvalitātes un administratīvās kapacitātes uzlabošana. 

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: 
1) Apmācīt Administratīvo rajona tiesu tiesnešus par patvēruma procedūru, kā arī patvēruma procedūrā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus par jaunā Patvēruma likuma piemērošanas procedūru 
2) Izstrādāt, izdot 500 eksemplāros un izplatīt jaunā Patvēruma likuma komentārus; 
3) Izstrādāt Patvēruma procedūru rokasgrāmatu un tipveida lēmumu paraugus kā palīgmateriālu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, lai atvieglotu patvēruma lietas izskatīšanu; 
4) Pārskatīt un pārstrādāt Pārrunu ar patvēruma meklētāju jautājumu anketas saturu, lai pārrunas ar patvēruma meklētāju varētu veikt daudz efektīvāk, samazinot informācijas iegūšanai nepieciešamo laiku un gūstot kvalitatīvu rezultātu.    . 

Projekta mērķauditorija: 
Patvēruma procedūrās iesaistītie valsts pārvaldes iestāžu darbinieki; 
Patvēruma meklētāji, bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss. 

Kontaktpersona: Madara Miezīte-Bagātā 
e-pasts: madara.miezite@pmlp.gov.lv 
tālr.: 67219009
fakss: 67829746