Statuss:
Noslēdzies

„Integrācijas uzticības punkts patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” 

 

EIROPAS BĒGĻU FONDS 

Projekta nosaukums: „Integrācijas uzticības punkts patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” 

Projekta īstenotājs: Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (līdz 31.12.2008. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts)

Projekta prioritāte un aktivitāte: 

1. Prioritāte. Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem. 
1.5.1. aktivitāte – patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrāciju veicinošie pasākumi. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009. – 31.12.2009.

Projekta izmaksas:    29 663 LVL 

Projekta vispārējais mērķis – nodrošināt bēgļus ar nepieciešamo informāciju, kas sekmētu šo personu veiksmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un nodrošinātu pieeju integrācijas pasākumiem. 

Projekta specifiskais mērķis – nodrošināt Punkta darbību. 

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: 

Lai turpinātu 2008.gadā aizsāktā EBF projekta „Jauno sabiedrības locekļu integrācija” īstenošanas ilgtspējas nodrošināšanu, projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: 
1) Punkta darbības uzturēšana; 
2) Mājas lapas www.refugees.lv uzturēšana; 
3) Informatīvā bukleta izstrāde par Punkta darbību; 
4) ES dalībvalstu bēgļu integrācijas prakšu izpēte – viena stažēšanās vizīte Zviedrijā un pieredzes apgūšanas vizīte uz Grieķiju; 
5) Interaktīvu semināru organizēšana Latvijas skolēniem. 

Projekta mērķauditorija: 
Bēgļi (tiešie labuma guvēji);  
Latvijas sabiedrība, jo īpaši skolu jaunieši (netiešie galējā labuma guvēji). 

Kontaktpersona: Anda Grants 
e-pasts: anda.grants@bm.gov.lv  
tālr.: 67 356 497
fakss: 67 356 464