Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS ATGRIEŠANĀS FONDS

logo

No 2012.gada 1.novembra Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – PMLP) ir uzsākta Eiropas Atgriešanās fonda 2011. - 2013.gada programmu 1.prioritātes Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei 1.3.2. aktivitātes „Atgriezto personu ierakstu glabāšanas sistēmas izstrāde” projekta„Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde” (turpmāk – Projekts) īstenošana. Tā kā Projektā risināmo jautājumu loks skar gan PMLP, gan Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) darbību, tad Projekta īstenošanā PMLP un VRS piedalīsies kā partneri un kopīgi veiks nepieciešamos pasākumus sekmīgai rezultātu sasniegšanai.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu datu uzkrāšanu par visiem atgrieztajiem ārzemniekiem, izstrādājot un ieviešot Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru(turpmāk - Reģistrs).

Projekta īstenošanai tiks izlietoti Eiropas Atgriešanās fonda 2011.- 2013.gada programmu un nacionālā budžeta līdzekļi. Projekts tiks ieviests 32 mēnešus no 2012.gada 1.novembra līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Lai izstrādātu un ieviestu Reģistru pilnībā, tie ir apjomīgi un laikietilpīgi darbi, tāpēc veicamie darbi ir sadalīti pa šādiem Eiropas Atgriešanās fonda programmas periodiem:

 

 

Periods

Rezultāts

EAF 2011.gada programmas projekts (01.11.2012.-30.06.2013.)

izstrādāts Reģistra projektējums un prototips

EAF 2012.gada programmas projekts (01.07.2013.-30.06.2014.)

Reģistra izstrāde un sākotnējās funkcionalitātes nodrošināšana testa vidē;

izstrādāta PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra reorganizācijas projekta sākotnējā versija;

izstrādāta VRS Galvenās pārvaldes Nelegālās imigrācijas reģistra likvidācijas projekta sākotnējā versija

EAF 2013.gada programmas projekts (01.07.2014.-30.06.2015.)

Reģistra izstrādes pabeigšana un ieviešana un lietotāju apmācība;

izstrādāts PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra reorganizācijas projekts;

izstrādāts VRS Galvenās pārvaldes Nelegālās imigrācijas reģistra likvidācijas projekts;

vienošanās noslēgšana ar ārējiem lietotājiem par Reģistra lietošanu

 

 

Šādas vienotas sistēmas izveides ieguvumi ir sekojoši:

  • dati par ieceļošanas aizliegumiem, un atgrieztajiem ārzemniekiem tiks uzkrāti vienā informācijas sistēmā, nodrošinot to kvalitāti un aktualitāti;
  • iespēja operatīvi ievadīt sākotnējos datus par ārzemnieku, piemēram, aizturēšanu vai atgriešanas lēmuma izdošanu;
  • informācijas aprites paātrināšana (VRS varēs ievadīt atgriešanas lēmumus un līdz ar to nevajadzēs tos papīra veidā sūtīt PMLP);
  • PMLP un VRS būs pieejama informācija par abu iestāžu konstatētajiem ārzemniekiem un pieņemtajiem lēmumiem;
  • vienots statistikas avots abām iestādēm atgriešanas jomā;
  • informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoma atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  • PMLP Ieceļošanas aizliegumu apakšsistēmas un VRS Nelegālās imigrācijas reģistra apvienošana paver iespējas papildināt/izmainīt jauno informācijas sistēmu ar PMLP un VRS darbiniekiem nepieciešamo funkcionalitāti;
  • vienota informācijas sistēma ir vienkāršāk un lētāk uzturama, prasot mazāk cilvēku, laika un tehniskos resursus.

Izveidotais Reģistrs būs PMLP uzturētās Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) apakšsistēma, kam būs tieša sasaiste ar citām VMIS apakšsistēmām, kā arī ar citu iestāžu informācijas sistēmām.

Veiksmīgi noslēgusies Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrādes pirmā kārta. Organizētas darba grupas sanāksmes ar izstrādātāju A/S „Rix Technologies”, kuru rezultātā tika sasniegti pirmās kārtas rezultāti – izstrādāts un saskaņots programmatūras projektējums un prototips.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Kontaktpersona: Jānis Citskovskis

e-pasts: Janis.Citskovskis@pmlp.gov.lv

Tālr.: +371 67219583