Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS (ETVVIF)

attēls

Projekts „Apmācību programmas izstrāde un ieviešana pakalpojumu sniedzēju trešo valstu valsts piederīgajiem kompetences paaugstināšanai”

Projekta īstenotājs:A/S „Datorzinību centrs” partnerībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi

Projekta prioritāte un aktivitāte:

3. Prioritāte. Politikas potenciāla attīstīšana, koordinācija un starpkultūru kompetences attīstīšana dalībvalstīs dažādos līmeņos un valsts pārvaldes iestādēs. 
3.1. aktivitāte: izstrādāt un ieviest starpkultūru mācību sistēmu, palielinot izpratni par dažādību, nodrošinot valsts, privāto iestāžu un nevalstisko organizāciju personāla apmācību. 
3.1.1. apakšaktivitāte: Mācību kursu valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, medicīnas personālam, NVO un starptautisko organizāciju pārstāvjiem u.c., kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, izstrāde un ieviešana.

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2009.-30.06.2010.

Projekta kopējās izmaksas: 90 855.88 LVL

Projekta vispārējais mērķis – Palīdzēt trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus un atvieglot viņu integrāciju Eiropas sabiedrībā.

Projekta specifiskais mērķis – Izveidot īpašu apmācību programmu integrācijas, starpkultūru dialoga un dažādības jautājumos valsts iestāžu darbiniekiem un vietējo pašvaldību pārstāvjiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem un īstenot šīs apmācības, šādi uzlabojot šo personu kompetenci pakalpojumu sniegšanā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes speciālisti ar savu kompetenci un pieredzi iesaistīsies mērķa grupas apmācību vajadzību definēšanā, apmācību programmas metodoloģijas un apmācību moduļu satura izstrādē un mērķa grupas pārstāvju klātienes apmācību organizēšanā un vadīšanā, informācijas izplatīšanā, mērķa grupas piesaistē un projekta vadībā. Konkrēta PMLP speciālistu dalība ir plānota šādās aktivitātēs:

  • Esošās situācijas analīze, mērķa grupas apmācību vajadzību precizēšana, apmācību programmas metodoloģijas izveide;
  • Apmācību programmas moduļa „Ielūgumu un izsaukumu apstiprināšana trešo valstu valstspiederīgajiem” sagatavošana;
  • Apmācību programmas moduļa „Trešo valstu valstspiederīgo uzaicināšana nodarbinātības nolūkā vienas pieturas aģentūras principa ietvaros” sagatavošana;
  • Apmācību programmas moduļa „Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošana un uzturēšanās Latvijas Republikā” sagatavošana;
  • Informācijas izplatīšana;
  • Projekta administrēšana un vadība;
  • Informācijas izplatīšana un publicitātes pasākumu īstenošana.

Projekta mērķauditorija:

Projekta tiešā mērķa grupa ir personāls, kura darba pasākumos un/vai saturā ietilpst pakalpojumu sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem, t.sk., uzņemšanas politikas realizācija, trešo valstu valstspiederīgo kvalifikācijas atzīšana, uzturēšanās atļauju izsniegšana, informācijas nodrošināšana par nodarbinātības un izglītības jautājumiem.

Projekta aktivitātes nav specifiski adresētas noteiktam dzimumam, vecumam, etniskajai grupai u.c.

Projekta laikā apmācības tiks sniegtas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem. No pašvaldību puses projekta laikā ir plānots apmācīt 25 cilvēkus, konkrētas pašvaldības tiks noteiktas projekta realizācijas laikā. Mācību materiālu elektroniskās versijas, e-apmācību veidā,  varēs tikt padarītas pieejamas visiem PMLP, pašvaldību (kopumā 106 novadi) un citu ieinteresēto organizāciju pārstāvjiem bez ierobežojumiem.

Kontaktpersona: Oskars Vaikulis 
e-pasts:oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
tālr.:67219409
fakss: 67829826