Latvijas pilsonību var atjaunot pēc personas lūguma, ja tā zaudēta:

  1. vecāku vai adoptētāju izvēles dēļ bez personas rakstveida piekrišanas – atjaunot var līdz 25 gadu vecuma sasniegšanai;
  2. atsakoties no Latvijas pilsonības vai Latvijas pilsonība atņemta, jo iegūta Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonība.

Kārtību, kādā tiek pieņemts un izskatīts iesniegums par Latvijas pilsonības atjaunošanu reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība".

Latvijas pilsonību neatjauno personai:

  1. kura ieguvusi Pilsonības likumā nepieļautās valsts pilsonību (izņēmums ir pieļaujams, ja personai ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonība);
  2. kura, apliecinot piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, apzināti sniegusi nepatiesas ziņas, tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību un kurai Latvijas pilsonība ir atņemta ar tiesas spriedumu;
  3. uz kuru attiecas Pilsonības likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi (izņēmums ir pieļaujams, ja persona dien Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā).

Nepieciešamie dokumenti:

  1. personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte) (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
  2.  izziņa par sodāmību (tikai attiecībā uz personām, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu), ko izsniegusi un parakstījusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniegšanas, vai dokumentārs apliecinājums par to, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt;
  3. dokuments par valsts nodevas samaksu  21.34 eiro apmērā vai 7.11 eiro apmērā  - politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu.

Valsts nodeva jāpārskaita uz zemāk norādīto kontu:

Bankas rekvizīti

Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts: LV35TREL1060140919700
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu.

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti, nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta vietnē.

Svarīgi!

Izziņai par sodāmību jābūt tulkotai latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā) un legalizētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Legalizācija nav nepieciešama Eiropas Savienības valstīsEiropas Ekonomikas Zonas valstīs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas) vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas paredzēti izmantošanai Latvijā. 

 

Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: https://www.mfa.gov.lv/lv/dokumentu-legalizacija

 

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Ja lēmumu nav iespējams pieņemt viena mēneša laikā, lēmuma izskatīšanas termiņš tiek pagarināts līdz četriem mēnešiem, pēc tam, ja nepieciešams,  līdz vienam gadam.

 

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.